Žijeme pro město!

Žijeme ve městě, které máme rádi. Není nám lhos­tejné, jak město vypadá a jak se v něm bydlí. Chceme, aby město tvo­řilo živou komu­nitu, ve které se lidé setká­vají. Pře­mýš­líme o tom, jak bychom mohli naše okolí vylep­šit a zpříjemnit.Máte vlastní nápady pro město? Chcete se zapo­jit do akti­vit na vylep­šení života v místě, ve kte­rém žijete? Hle­dáte dob­ro­vol­níky, kteří by vám pomohli s vašimi pro­jekty? Přijďte na setkání s těmi, kteří už šli se svou kůží na trh. Můžete si poslech­nout jejich zku­še­nosti, nebo se inspi­ro­vat k vlast­ním akti­vi­tám v místě, kde žijete. A taky se tam můžete setkat s ulič­níky! :-)
Naši řeč­níci budou na setkání sdí­let své zku­še­nosti, úspě­chy a nezdary. Pro­střed­nic­tvím krát­kých videí před­staví myš­lenky, které je inspi­ro­valy pro vlastní práci.

Voj­těch Němec & Mar­tin Pet­řík (Žijeme tady)
Libor Engel­tha­ler (Útulné Straš­nice)
Alice Rez­ková (ulicnik.cz)

Příhlá­sit se můžete na našem Face­booku.
Žijeme pro město