Pokec s policajty v Libni, v Karlíně a na Vinohradech

Na sou­sed­ské pou­liční slav­nosti Zažít město jinak jsme letos zku­sili spo­lu­práci s kolegy z Ote­vřené spo­leč­nosti.  A bylo to bezva! Ote­vřená spo­leč­nost mapuje kri­mi­na­litu po celé repub­lice a naše ulič­nické zdi mohly také tro­chu při­spět svým dílem. Podí­vejte se na jejich pro­jekt Mapa kri­mi­na­lity.

Fes­ti­va­lové zóny v Kar­líně, v Libni a na Vino­hra­dech patří už ke stá­li­cím, ale řada návštěv­níků si mohla možná poprvé mezi čtyřma očima jen tak popo­ví­dat s poli­cis­tou, který se stará o bez­peč­nost v jejich čtvrti. Tedy pokud se s nimi nese­tkali už při nějaké nepří­jem­nější pří­le­ži­tosti:-( Kdo si nechtěl popo­ví­dat, mohl na ulič­nic­kou zeď napsat kon­krétní pod­nět k bez­peč­nostní situ­aci a práci poli­cie v dané čtvrti. Bylo fajn, že celou akci hod­no­tili jako pří­nos neje­nom místní oby­va­telé, kteří zjis­tili, že tihle poli­cisté jsou chla­píci na svém místě, ale i sami poli­cisté byli rádi, že si s lidmi mohli nefor­málně popo­ví­dat. Vyprá­věli nám o svých „kon­zul­tač­ních hodi­nách“ na slu­žebně, ale tam si asi vět­šina z nás dob­ro­volně popo­ví­dat nepřijde:-)

O výstu­pech z celé akce se můžete dočíst na webu Ote­vřené spo­leč­nosti.

 

 

 

 

 

 

 

Vinohrady mám rád a je vidět každým rokem, jak vzkvétají. Akorát se mi nelíbí, že…

…že pej­s­kaři po svých maz­líč­cích neu­klízí! Kla­sický vzkaz smě­rem k rad­ni­cím, na Vino­hra­dech si ale lidé často přáli pře­de­vším účin­nější boj proti nepo­řád­ným lidem a větší akti­vitu stráž­níků v této zále­ži­tosti. Vino­hrady byly nej­cen­t­rál­něji polo­že­nou čtvrtí (když nepo­čí­táme obecně zamě­ře­nou ulič­nic­kou zeď na Vác­la­váku), která se zúčast­nila našeho pro­jektu „Minuta pro město“. Cen­t­rální čtvrtí a do jisté míry i vlaj­ko­vou lodí jsou Vino­hrady i pro fes­ti­val Zažít město jinak, pro­tože je tu vždycky nej­více návštěv­níků. Neji­nak tomu bylo i ten­to­krát. Bylo skvělé zažít sku­tečně pří­jem­nou atmo­sféru v uli­cích, která se kon­cen­t­ro­vala mezi stovky návštěv­níků fes­ti­valu kor­zu­jící Ame­ric­kou a Uru­gua­yskou ulicí. Bohatý dopro­vodný pro­gram, ote­vřené hospůdky a dobrá nálada! Lito­vali jsme snad jen pro­po­ce­ného led­ního med­věda od stánku Gre­e­n­pe­ace, který měl neleh­kou úlohu ve svém koži­chu. Na Praze 2 také fun­go­vala naše spo­lu­práce s rad­nicí, a tak nám lidé své pod­něty začali psát ještě před samot­nou akcí. Zájem lidí na Vino­hra­dech o zeď vzkazů a nápadů byl obrov­ský, nako­nec jsme tu sesbí­rali 226 vzkazů!

Co ale oby­va­tele Vino­hrad odli­šo­valo od ostat­ních, byla pře­de­vším ta sku­teč­nost, že více než polo­vina vzkazů byla v kate­go­rii „mám nápad“ a navíc plná rele­vant­ních a zají­ma­vých nápadů, jak svoji čtvrť vylep­šit. Na Vino­hra­dech lidé oce­ňo­vali místní atmo­sféru s hospůd­kami, mezi­ná­rod­ním pro­stře­dím a srd­cem čtvrti na Míráku. O zne­čiš­těných chod­ní­cích už byla řeč.. Řada lidí si také stě­žo­vala na par­ko­vací sys­tém na Praze 2, mnohdy pří­liš hor­livé zaměst­nance odta­ho­vých slu­žeb a také zby­tečně časté čiš­tění sil­nic. Při­šly také kon­krétní přání na řešení zane­dba­ných vni­t­rob­loků v Záhřeb­ské a Ame­rické ulici. Místní se velmi pochvalně vyja­d­řo­vali o fes­ti­valu Zažít město jinak a přáli by si více podob­ných akcí ve vino­hrad­ských uli­cích, pře­de­vším více pou­lič­ních trhů. Nej­více ze všech čtvrtí se právě vino­hrad­ští občané zasa­zo­vali o větší mož­nosti tří­dění odpadu, zejména by uví­tali kon­tej­nery na bioodpad.

Celé shr­nutí akce na Vino­hra­dech si stáh­něte zde:

stáh­nout ana­lýzu z Vinohrad