O domově. O kreativitě ve veřejném prostoru. V bačkorách.

V pátek 29. lis­to­padu jsme spolu s kolegy z ini­ci­a­tivy Sou­seďme se dali dohro­mady šest inspi­ra­tiv­ních pro­jektů, které z vlastní ini­ci­a­tivy mění svoje okolí k lep­šímu. A byli jsme rádi, že i v sych­ra­vém lis­to­pa­do­vém pod­ve­čeru si do pro­stor Era světa na Jung­man­nově náměstí našlo cestu více než 50 lidí. Děku­jeme Era světu za pro­story, Mama Cof­fee za spon­zor­skou cenu v podobě kávové degustace pro maji­tele nej­lep­ších bač­kor večera a také orga­ni­zaci Jako doma, která se nám sta­rala o catering.

Na Smí­chově pře­tvá­řejí vybyd­le­nou nádražní budovu ve spor­tovní cen­t­rum pro širo­kou veřej­nost, v Troji vyu­ží­vají pro­story staré zahrád­kář­ské kolo­nie ke spo­leč­nému zahrad­ni­čení. Ve Straš­ni­cích zve­le­bují vni­t­rob­loky, vytvá­řejí v nich místa pro sou­sed­ská setká­vání nebo v nich třeba jen zasadí bylinky místo ple­vele. A jinde zase vymys­leli, jak se kre­a­tivně vypo­řá­dat s ošk­li­vými plas­to­vými PET lahvemi.

Celou akci jsme pořá­dali ve spo­lu­práci s Cen­t­rem sou­čas­ného umění Dox a autoři pro­jektů tak na začá­tek dostali stej­nou otázku, co pro ně vlastně zna­mená pojem „domov“. Chtěli jsme dát pro­stor pře­de­vším těm, pro které domov nekončí u prahu jejich domác­nosti, ale nevá­hají pro své okolí pro­po­tit nejedno tričko. A proč se celá akce jme­no­vala „Bač­kory s sebou“ a u vchodu se návštěv­níci pře­zou­vali? Cizinci často nechá­pou, proč se u nás mají pře­zou­vat. Při­tom právě pře­zutí do vlast­ních bač­kor zna­mená, že se někde cítíme bez­pečně a máme toto místo rádi.

V bač­ko­rách tedy o svém „domově“ hovo­řily násle­du­jící projekty:

I Spy – měst­ské hry ve veřej­ném pro­storu
Rad­lická 125 – spor­tovní cen­t­rum vzni­ka­jící ze zane­dba­ného objektu
Země­loďka – komu­nitní cen­t­rum sta­věné z odpadu
Děsír – Děti síd­lištní recese a ReKola – bike-sharingový pro­jekt
Komu­nitní zahrada Kuchyňka – komu­nitní zahrad­ni­čení v praxi
Útulné Straš­nice – zlep­šo­vání veřej­ných pro­stor ve čtvrti Strašnice

Na videa z celé akce se podí­vejte na našem You­Tube kanálu.

 

Žijeme pro město!

Žijeme ve městě, které máme rádi. Není nám lhos­tejné, jak město vypadá a jak se v něm bydlí. Chceme, aby město tvo­řilo živou komu­nitu, ve které se lidé setká­vají. Pře­mýš­líme o tom, jak bychom mohli naše okolí vylep­šit a zpříjemnit.Máte vlastní nápady pro město? Chcete se zapo­jit do akti­vit na vylep­šení života v místě, ve kte­rém žijete? Hle­dáte dob­ro­vol­níky, kteří by vám pomohli s vašimi pro­jekty? Přijďte na setkání s těmi, kteří už šli se svou kůží na trh. Můžete si poslech­nout jejich zku­še­nosti, nebo se inspi­ro­vat k vlast­ním akti­vi­tám v místě, kde žijete. A taky se tam můžete setkat s ulič­níky! :-)
Naši řeč­níci budou na setkání sdí­let své zku­še­nosti, úspě­chy a nezdary. Pro­střed­nic­tvím krát­kých videí před­staví myš­lenky, které je inspi­ro­valy pro vlastní práci.

Voj­těch Němec & Mar­tin Pet­řík (Žijeme tady)
Libor Engel­tha­ler (Útulné Straš­nice)
Alice Rez­ková (ulicnik.cz)

Příhlá­sit se můžete na našem Face­booku.
Žijeme pro město

 

Ve Strašnicích se nám líbí malování na zeď u metra a všechno je tu blízko!

Straš­nice byly jed­nou z těch peri­fer­něj­ších čtvrtí, kde jsme dopředu moc netu­šili, jak lidi ulič­nické zdi při­jmou. Ale obavy z nás spadly, hned co jsme k metru Straš­nická ráno dora­zili. Kole­gové ze sdru­žení Útulné Straš­nice mají dlou­ho­době super nápady a na místě byla od začátku skvělá atmo­sféra, plno rodin s dětmi a zbí­da­čený pro­stor kolem metra Straš­nická byl najed­nou jako vymě­něný. Dětem se nej­víc líbilo malo­vání na zídky kolem sta­nice metra, nám zase rych­lost, jakou při­bý­valy vzkazy na ulič­nic­kém sto­janu. Zapo­jo­vali se mladí i starší a nako­nec jsme sesbí­rali ve Straš­ni­cích 131 vzkazů!

Řada lidí si pochva­lo­vala, jak se pro­stor, kte­rým obvykle jenom rychle pro­chá­zejí, může malým zása­hem změ­nit k nepo­znání. Mezi dal­šími pozi­tivně vní­ma­nými atri­buty Straš­nic se obje­vo­valy zelené plo­chy, dět­ská hřiště nebo kon­krétní restau­race a hospody.

Zane­dbané prostory kolem metra Straš­nická leží míst­ním v žaludku, vadí jim psí exkre­menty na chod­ní­cích, špína, nepo­řá­dek a bez­do­movci a feťáci, kteří se zde shlu­kují. Jako čás­tečné řešení vidí ale­spoň více sáčků na psí výkaly v uli­cích a zří­zení toa­let na veřej­ných pro­stran­stvích. Ve Straš­ni­cích také někteří ape­lo­vali na nedo­sta­tek míst v tam­ních škol­kách. Lidé by si přáli více života v uli­cích, kva­lit­nější pro­středí na ven­kovní rela­xaci, trhy kolem metra, lavičky, ven­kovní pose­zení v hospůd­kách a kavár­nách, pokud možno také nekuřáckých.

Dále čtěte v při­lo­že­ném shr­nutí všeho důle­ži­tého (stáh­nout ana­lýzu ze Straš­nic), brzy pokra­ču­jeme další čtvrtí!