Pokec s policajty v Libni, v Karlíně a na Vinohradech

Na sou­sed­ské pou­liční slav­nosti Zažít město jinak jsme letos zku­sili spo­lu­práci s kolegy z Ote­vřené spo­leč­nosti.  A bylo to bezva! Ote­vřená spo­leč­nost mapuje kri­mi­na­litu po celé repub­lice a naše ulič­nické zdi mohly také tro­chu při­spět svým dílem. Podí­vejte se na jejich pro­jekt Mapa kri­mi­na­lity.

Fes­ti­va­lové zóny v Kar­líně, v Libni a na Vino­hra­dech patří už ke stá­li­cím, ale řada návštěv­níků si mohla možná poprvé mezi čtyřma očima jen tak popo­ví­dat s poli­cis­tou, který se stará o bez­peč­nost v jejich čtvrti. Tedy pokud se s nimi nese­tkali už při nějaké nepří­jem­nější pří­le­ži­tosti:-( Kdo si nechtěl popo­ví­dat, mohl na ulič­nic­kou zeď napsat kon­krétní pod­nět k bez­peč­nostní situ­aci a práci poli­cie v dané čtvrti. Bylo fajn, že celou akci hod­no­tili jako pří­nos neje­nom místní oby­va­telé, kteří zjis­tili, že tihle poli­cisté jsou chla­píci na svém místě, ale i sami poli­cisté byli rádi, že si s lidmi mohli nefor­málně popo­ví­dat. Vyprá­věli nám o svých „kon­zul­tač­ních hodi­nách“ na slu­žebně, ale tam si asi vět­šina z nás dob­ro­volně popo­ví­dat nepřijde:-)

O výstu­pech z celé akce se můžete dočíst na webu Ote­vřené spo­leč­nosti.

 

 

 

 

 

 

 

Smetanovo nábřeží bez aut nebo s auty?

Po pět záři­jo­vých a říj­no­vých sobot zůstalo pro auta uza­vřené Sme­ta­novo nábřeží mezi Národ­ním diva­dlem a Kar­lo­vým mos­tem. Místo, které by si zaslou­žilo být při­ro­ze­ným měst­ským kor­zem spo­lečně s při­leh­lými náplav­kami a his­to­ric­kým cen­t­rem hlav­ního města. Praha konečně vyzkou­šela, co by to zna­me­nalo v praxi, pokud by po Sme­ta­nově nábřeží pře­stala jez­dit auta. Vyvo­lalo to i cel­kem živé medi­ální dis­kuse, vystu­po­vali pří­z­nivci i odpůrci, což bylo také úče­lem téhle akce.

Ulič­ník u toho nemohl chy­bět a poskytli jsme orga­ni­zá­to­rům naše ulič­nické zdi s post-ity, aby se lidi vyja­d­řo­vali k tomu, zda se jim víc líbí „Sme­taňák“ bez aut nebo s auty, popř. jaký kon­krétní nápad mají ke zlep­šení tohoto uni­kát­ního pro­storu. Z hle­diska vizu­ál­ního jsme poří­dili celou řadu pěk­ných fotek s ulič­nic­kou zdí na různé způ­soby, podí­vejte se na náš Face­book. Ale hlavně nás zají­malo, jak se k tomu postaví Pra­žané. Sesbí­rali jsme cel­kově stovky pod­nětů, z toho zhruba 300 sku­tečně rele­vant­ních vyjá­d­ření a pře­dá­váme je Útvaru roz­voje hl.m. Prahy, který tuto akci v rámci své kam­paně „Ladíme Prahu“ zastře­šo­val. Let­mým pohle­dem pře­va­žo­valy spíše ty hlasy, které volaly po ome­zení auto­mo­bi­lové dopravy na nábřeží a ote­vření pěší zóny spo­jené s tram­va­jo­vou dopra­vou. Ale obje­vila se i celá řada nega­tiv­ních pod­nětů a lidé pou­ka­zo­vali pře­de­vším na zacpání Malé Strany na druhé straně Vltavy, kam by se veš­kerá odklo­něná doprava pře­stě­ho­vala. Samo­zřejmě to celé sou­visí s neko­neč­ným čeká­ním na obchvat Prahy, tím by se celé roz­ho­do­vání dostalo úplně do jiného světla.

Tak uvi­díme, zatím to na cel­kové uza­vření moc nevi­díme, možná zase na nějaké ad hoc akci jako byla tato, ale hlavně bychom rádi vyzvali poli­tiky, aby tohle téma nepre­zen­to­vali jako poli­tický nebo dokonce ide­o­lo­gický střet. Praze podobné pro­story zou­fale chy­bějí, není cílem mít ghetta pro turisty v samot­ném cen­tru, ale nao­pak hle­dat způ­soby, jak do cen­tra dostat i samotné oby­va­tele města, jak město udě­lat při­taž­li­vější a atrak­tiv­nější pro jeho oby­va­tele i návštěv­níky. Asi se to nepo­vede tím, že se náhle ze dne na den nábřeží pro auta uza­vře a že zde místo toho bude domi­no­vat nabídka vše­mož­ných bio­pro­duktů jako v tomto pří­padě, ale hor­liví kri­tici by měli ale­spoň uznat, jak najed­nou z cen­tra ale­spoň na jeden den z týdne zmi­zely zaka­bo­něné obli­čeje kolemjdou­cích. Debata by měla dále pokra­čo­vat a je třeba dát také palec nahoru městu, že se o ni v tomto pří­padě ale­spoň pokusilo.

 

Uličnické zdi v Kobylisích a na Malé Straně

Po roce jsme opět sbí­rali pod­něty od lidí na fes­ti­valu Zažit město jinak v praž­ských čtvr­tích. Kla­sický kon­cept ulič­nic­kých zdí jsme letos oprášili v těch čtvr­tích, kde jsme loni nebyli – v Koby­li­sích a na Malé Straně.  Opět jsme se lidí ptali na kla­sické otázky, co jim líbí nebo co je nao­pak štve v jejich čtvrti a také jaký kon­krétní nápad mají pro zlep­šení života na daném místě.

Koby­lisy byly pro vět­šinu z nás vel­kou nezná­mou, moc se tu nevy­sky­tu­jeme, ale pro­stor na Koby­liském náměstí byl bez­vadný s boha­tým pro­gra­mem okolo. Zeď jsme večer odvá­želi zase úplně obsy­pa­nou vzkazy a pře­dali je míst­ním orga­ni­zá­to­rům.  Dozvě­děli jsme se tak napří­klad, že lidem vadí bari­é­ro­vost u sta­nice metra Koby­lisy, že by oce­nili lepší údržbu chod­níků ve své čtvrti, že par­ko­vání je tady docela velký pro­blém (ostatně kde v Praze není…) a že by na uli­cích oce­nili také popel­nice na bio­od­pad. Pře­de­vším se nám líbily kon­krétní nápady na oži­vení nevy­u­ži­tého Koby­liského náměstí, které by se mohlo stát pul­zu­jí­cím cen­t­rem Koby­lis a jsme zvě­davi, jestli se někdo chopí výzvy k bri­gádě na odklí­zení odpadků v zane­řá­dě­ném Čimic­kém háji. No a taky jsme si vzali k srdci pod­nět jed­noho pana Rosy, kte­rému vadí, že 6 let chybí prkna u lavi­ček na zastávce auto­busu u metra. Sle­dujte Ulič­níka a než při­jde jaro, zku­síme místní rad­nici tro­chu pošťouchnout:-)

Na Malé Straně to byla spíše komorní akce na Malostran­ském náměstí v srdci Prahy. Je neu­vě­ři­telné, že tohle úžasné místo, které nám závidí celý svět, je zapl­něno par­ko­viš­těm, které tady sku­tečně nemá co pohle­dá­vat. Na ulič­nické zdi se to zcela jasně pro­mítlo. Snad se jed­nou dočkáme tro­chu jiného vze­zření Malostran­ského náměstí!

 

Májová uličnická zeď na Letné

Bio Oko a pro­stor před ním v ulici Fran­tiška Křížka je už tra­dič­ním mís­tem v Praze pro pořá­dání růz­ných pou­lič­ních kuli­šá­ren. Ten­to­krát se zde na 1. máje usku­teč­nila akce „Fran­tiš­kovy lásky“ a my jsme se nabídli, že zku­síme vyu­žít naši ulič­nic­kou zeď taky na nějaké nevážné téma. Naše spe­ci­álně vyzdo­bená ulič­nická zeď se tak zapl­nila milost­nými vzkazy, a že vás to bavilo, můžete vidět i na našem Face­booku, kam jsme dali více fotek z téhle akce.

 

 

 

 

 

 

Chtěli bychom zkultivovaný Kulaťák pro lidi, vždyť i čekárna může být fajn místo, a z Dejvické pěší zónu!

V Mařá­kově ulici v Dej­vi­cích to vypa­dalo s celým fes­ti­va­lem Zažít město jinak a ulič­nic­kou zdí kvůli zábo­rům nej­prve bledě. Naštěstí ale vše pro­běhlo, jinak bychom při­šli o 264 vzkazů! Více jsme jich nasbí­rali jenom na Letné. Dík patří také sdru­žení Živé město a kavárně Vypá­lené koťátko, která ostatně patří k základ­nám našich ulič­nic­kých akcí už dlouho. Máme nápad: chceme víc podob­ných kavá­ren v Praze!

Máme nápad pro Prahu 6

Nápady ale měli pře­de­vším návštěv­níci fes­ti­valu v Dej­vi­cích. Podobně jako na Vino­hra­dech se také Dej­vice pre­zen­to­valy celou řadou kon­krét­ních pod­nětů. Nej­sil­něj­ším téma­tem se na roz­díl od jiných čtvrtí jevila doprava a s ní spo­jené pro­blémy. Nej­čas­těji padaly návrhy na mož­nosti zklid­nění dopravy na Praze 6 a s ním spo­jené vytvo­ření pěší zóny v Dej­vické ulici. Lidé volali také po zlep­šení cyk­lis­tic­kých mož­ností (obou­směrné cyk­los­tezky, asfalt místo dlažby, sto­jany na kola), někteří si však nao­pak stě­žo­vali na neu­káz­něné cyk­listy ohro­žu­jící chodce na chod­ní­cích. Vadí nám na Praze 6Lidem leží na srdci osud hlavní kři­žo­vatky, Kulaťáku. Oce­ňují far­mář­ské trhy, rádi by zkul­ti­vo­vali celý pro­stor a okolí náměstí tak, aby bylo pří­vě­ti­vější k lidem, a obá­vají se neše­tr­ných zásahů a even­tu­ální zástavby pro­storu. Lidem se líbí poměrně roz­sáhlé množ­ství zele­ných ploch a parků na šestce a bojí se, aby nedo­chá­zelo k jejich likvi­daci, a vyzý­vají rad­nici k nále­žité údržbě těchto ploch.

Máme rádi na Praze 6

Na závěr něko­lik nápadů pro před­stavu: stromy na Dej­vické třídě, dát pro­stor ama­tér­ským uměl­cům v par­cích, pod­chod pro chodce v dolní části Evrop­ské, chod­ník místo blá­tivé stezky mezi par­ko­viš­těm a met­rem Dej­vická, občer­stvení na dět­ském hřišti na Puški­nově náměstí, nebez­pečný pře­chod před zastáv­kou busu Čín­ská, dokon­čit cyk­lo­pruh z Hrad­čan­ské na Vozovnu Stře­šo­vice, osvět­lit uličku z Čín­ské do M.J.Lermontovy, chy­bě­jící pře­chody z ost­růvku na zastávce tram­vaje Zelená, stromy podél kolejí na Hrad­čan­ské, zavést ulič­nic­kou zeď na měst­ský úřad napořád…

Pod­něty pře­dáme rad­nici a věříme, že některé z nápadů budeme do budoucna moci vyře­šit také na webu ulicnik.cz!

Celé shr­nutí akce v Dej­vi­cích si stáh­něte zde:
stáh­nout ana­lýzu z Prahy 6

Vinohrady mám rád a je vidět každým rokem, jak vzkvétají. Akorát se mi nelíbí, že…

…že pej­s­kaři po svých maz­líč­cích neu­klízí! Kla­sický vzkaz smě­rem k rad­ni­cím, na Vino­hra­dech si ale lidé často přáli pře­de­vším účin­nější boj proti nepo­řád­ným lidem a větší akti­vitu stráž­níků v této zále­ži­tosti. Vino­hrady byly nej­cen­t­rál­něji polo­že­nou čtvrtí (když nepo­čí­táme obecně zamě­ře­nou ulič­nic­kou zeď na Vác­la­váku), která se zúčast­nila našeho pro­jektu „Minuta pro město“. Cen­t­rální čtvrtí a do jisté míry i vlaj­ko­vou lodí jsou Vino­hrady i pro fes­ti­val Zažít město jinak, pro­tože je tu vždycky nej­více návštěv­níků. Neji­nak tomu bylo i ten­to­krát. Bylo skvělé zažít sku­tečně pří­jem­nou atmo­sféru v uli­cích, která se kon­cen­t­ro­vala mezi stovky návštěv­níků fes­ti­valu kor­zu­jící Ame­ric­kou a Uru­gua­yskou ulicí. Bohatý dopro­vodný pro­gram, ote­vřené hospůdky a dobrá nálada! Lito­vali jsme snad jen pro­po­ce­ného led­ního med­věda od stánku Gre­e­n­pe­ace, který měl neleh­kou úlohu ve svém koži­chu. Na Praze 2 také fun­go­vala naše spo­lu­práce s rad­nicí, a tak nám lidé své pod­něty začali psát ještě před samot­nou akcí. Zájem lidí na Vino­hra­dech o zeď vzkazů a nápadů byl obrov­ský, nako­nec jsme tu sesbí­rali 226 vzkazů!

Co ale oby­va­tele Vino­hrad odli­šo­valo od ostat­ních, byla pře­de­vším ta sku­teč­nost, že více než polo­vina vzkazů byla v kate­go­rii „mám nápad“ a navíc plná rele­vant­ních a zají­ma­vých nápadů, jak svoji čtvrť vylep­šit. Na Vino­hra­dech lidé oce­ňo­vali místní atmo­sféru s hospůd­kami, mezi­ná­rod­ním pro­stře­dím a srd­cem čtvrti na Míráku. O zne­čiš­těných chod­ní­cích už byla řeč.. Řada lidí si také stě­žo­vala na par­ko­vací sys­tém na Praze 2, mnohdy pří­liš hor­livé zaměst­nance odta­ho­vých slu­žeb a také zby­tečně časté čiš­tění sil­nic. Při­šly také kon­krétní přání na řešení zane­dba­ných vni­t­rob­loků v Záhřeb­ské a Ame­rické ulici. Místní se velmi pochvalně vyja­d­řo­vali o fes­ti­valu Zažít město jinak a přáli by si více podob­ných akcí ve vino­hrad­ských uli­cích, pře­de­vším více pou­lič­ních trhů. Nej­více ze všech čtvrtí se právě vino­hrad­ští občané zasa­zo­vali o větší mož­nosti tří­dění odpadu, zejména by uví­tali kon­tej­nery na bioodpad.

Celé shr­nutí akce na Vino­hra­dech si stáh­něte zde:

stáh­nout ana­lýzu z Vinohrad

Karlín, to je nádherná komunita lidí, město ve městě

Jako nad­pis našeho blo­go­vého pří­spěvku vybí­ráme vždy některý ze vzkazů, které jste nám napsali na naši ulič­nic­kou zeď v rámci pro­jektu Minuta pro město. Z Kar­lína bychom podob­ných vzkazů mohli napsat hned něko­lik. V Kar­líně to zkrátka žije a kole­gům ze sdru­žení Kar­lín sobě se dlou­ho­době daří místní oby­va­tele zapo­jo­vat do svých akcí a vytvá­řet pově­domí o životě ve svém bez­pro­střed­ním okolí, které je možné svojí vlastní akti­vi­tou měnit k lep­šímu. Kar­lín­ským se daří jejich entu­zi­as­mus navíc pře­dá­vat i smě­rem k tamní rad­nici, což velmi vítáme! Pro­story v Hybe­šově ulici před kavár­nou Divoké matky se uká­zaly jako per­fektní volba, kde strá­vit pří­jemný sobotní den – kolem dokola spousty zají­ma­vých obchůdků, dobrá nálada  a nechy­běl ani kůň! Není divu, že fotky z kar­lín­ského Zažít město jinak na face­booku fes­ti­valu pat­řily k tomu nej­lep­šímu, co bylo v Praze k vidění. A my jsme rádi, že u toho nechy­běl ani náš sto­jan s barev­nými vzkazy. Napo­čí­tali jsme jich cel­kem 95 (a to nepo­čí­táme množ­ství nakres­le­ných koníků)!

Lidé tedy růz­nými způ­soby kladně hod­no­tili kar­lín­ský mik­ro­prostror, komu­nitu a místní atmo­sféru. Také pozi­tivně rea­go­vali na zave­dení zóny 30 km/h ve stís­ně­ných kar­lín­ských ulič­kách, která vedla ke zklid­nění dopravní situace.
Místní by si přáli zajít ještě dále a posu­nout se k rea­li­zaci pěší zóny v Křiží­kově ulici. Také by uví­tali reno­vaci Kar­lín­ského náměstí, které by nabídlo více mož­ností pro trá­vení vol­ného času s dětmi. Nedo­statky vidí také ve služ­bách pro občany u metra Křiží­kova, uví­tali by bez­ba­ri­é­ro­vou sta­nici a také např. kon­tej­nery na tří­děný odpad u metra. Výtky smě­rem k psím exkre­men­tům a špíně na chod­ní­cích v Kar­líně v porov­nání s ostat­ními čtvr­těmi nebyly tak silné, ale obje­vily se samo­zřejmě i zde. Řada lidí však rea­go­vala nega­tivně na některé kon­tro­verzní kroky jako bou­rání sta­rých industri­ál­ních sta­veb v Kar­líně nebo zamýš­lené pro­jekty jako AFI Kar­lín Busi­ness Cen­tre. Zají­mavé pod­něty se také týkaly spo­jení Kar­lína s Vít­ko­vem, padaly nápady jako stezka, schody nebo dokonce výtah:-)
 

Více si můžete pře­číst v při­lo­že­ném shr­nutí (stáh­nout ana­lýzu z Kar­lína), brzy pokra­ču­jeme další čtvrtí!

Libeň máme rádi takovou, jaká je, ale…

Libeň jsme si doteď spo­jo­vali s Hra­ba­lem a Nemoc­nicí Na Bulovce, ale po sobotě 22. září 2012 už víme, že se Libeň dá zažít i jinak!Organizátoři ze sdru­žení 8jinak při­pra­vili na Els­ni­cově náměstí a v při­lehlém okolí bohatý pro­gram a mrzelo nás, že jsme kvůli pochůzkám po ostat­ních měst­ských čás­tech pro­meš­kali napří­klad jízdu na lodičce po Rokytce, tak snad příště! Zato jsme nezmeš­kali kon­cert neor­to­doxní kapely Čaj na ex:-) Kdyžtak mrk­něte na video z celého dne: http://www.8jinak.cz/content/video-ze-zazit-liben–jinak Ulič­nická zeď byla i zde na očích a večer jsme ji odvá­želi zcela obsy­pa­nou pod­něty míst­ních, napo­čí­tali jsme úcty­hod­ných 177 vzkazů! V Libni jsme ze všech částí Prahy nalezli nejmenší pro­cento nere­le­vant­ních vzkazů, takže usu­zu­jeme, že libeňští patří mezi nej­za­pá­le­nější a nej­od­hod­la­nější aktivní občany v Praze, kteří se o svoji čtvrť a její roz­voj sku­tečně zajímají.
Líbí se jim místní atmo­sféra a jsou hrdi na své hra­ba­lov­ské tra­dice spjaté pře­de­vším s jeho byd­liš­těm v ulici Na Hrázi. Řada lidí by si však dovedla před­sta­vit ještě repre­zen­ta­tiv­nější a udr­žo­va­nější okolí známé Hra­ba­lovy zdi. Zele­ným srd­cem Libně je pro místní pře­de­vším Rokytka a její okolí, i zde však vidí další mož­nosti, jak tato místa uči­nit atrak­tiv­něj­šími pro trá­vení vol­ného času. Stejně jako v jiných čtvr­tích i Libe­ňáci by si přáli více zají­ma­vých akcí v uli­cích svojí čtvrti, které by naru­šily měst­skou ano­ny­mitu. Ide­ál­ními pro­story pro to může být Els­ni­covo náměstí nebo náměstí Dr. Vác­lava Holého.
Celá řada nega­tiv­ních podnětů se týkala nespo­ko­je­nosti s chát­ra­jící budo­vou pro­slu­lého Auto­matu Svět, dal­šího z atri­butů hra­ba­lov­ské Libně. Mezi nega­tiv­ními pod­něty se obje­vo­valy dále stíž­nosti na množ­ství bez­do­movců a nar­ko­manů ve veřej­ných pro­sto­rech, nechy­běly ani psí výkaly nebo herny a non­stopy. Mno­hým se také nelíbí kon­tro­verzní pro­jekt nové rad­nice Prahy 8. Tu budeme zcela jistě infor­mo­vat pře­de­vším o celé řadě kon­struk­tiv­ních pod­nětů, které jsme zde nasbí­rali, za všechny ale­spoň pár nápadů na oži­vení Libně: zpří­stup­nění a rekul­ti­vace levého břehu Rokytky pro veřej­nost, chy­bě­jící WC na dět­ských hřiš­tích, nápady na oži­vení náměstí Dr. Vác­lava Holého nebo ideje ke zlep­šení dopravní situ­ace kolem Els­ni­cova náměstí.

Dále čtěte v při­lo­že­ném shr­nutí všeho důle­ži­tého (stáh­nout ana­lýzu ze Libně), brzy pokra­ču­jeme další čtvrtí!

Ve Strašnicích se nám líbí malování na zeď u metra a všechno je tu blízko!

Straš­nice byly jed­nou z těch peri­fer­něj­ších čtvrtí, kde jsme dopředu moc netu­šili, jak lidi ulič­nické zdi při­jmou. Ale obavy z nás spadly, hned co jsme k metru Straš­nická ráno dora­zili. Kole­gové ze sdru­žení Útulné Straš­nice mají dlou­ho­době super nápady a na místě byla od začátku skvělá atmo­sféra, plno rodin s dětmi a zbí­da­čený pro­stor kolem metra Straš­nická byl najed­nou jako vymě­něný. Dětem se nej­víc líbilo malo­vání na zídky kolem sta­nice metra, nám zase rych­lost, jakou při­bý­valy vzkazy na ulič­nic­kém sto­janu. Zapo­jo­vali se mladí i starší a nako­nec jsme sesbí­rali ve Straš­ni­cích 131 vzkazů!

Řada lidí si pochva­lo­vala, jak se pro­stor, kte­rým obvykle jenom rychle pro­chá­zejí, může malým zása­hem změ­nit k nepo­znání. Mezi dal­šími pozi­tivně vní­ma­nými atri­buty Straš­nic se obje­vo­valy zelené plo­chy, dět­ská hřiště nebo kon­krétní restau­race a hospody.

Zane­dbané prostory kolem metra Straš­nická leží míst­ním v žaludku, vadí jim psí exkre­menty na chod­ní­cích, špína, nepo­řá­dek a bez­do­movci a feťáci, kteří se zde shlu­kují. Jako čás­tečné řešení vidí ale­spoň více sáčků na psí výkaly v uli­cích a zří­zení toa­let na veřej­ných pro­stran­stvích. Ve Straš­ni­cích také někteří ape­lo­vali na nedo­sta­tek míst v tam­ních škol­kách. Lidé by si přáli více života v uli­cích, kva­lit­nější pro­středí na ven­kovní rela­xaci, trhy kolem metra, lavičky, ven­kovní pose­zení v hospůd­kách a kavár­nách, pokud možno také nekuřáckých.

Dále čtěte v při­lo­že­ném shr­nutí všeho důle­ži­tého (stáh­nout ana­lýzu ze Straš­nic), brzy pokra­ču­jeme další čtvrtí!

Letná je pojem a legenda. I když v podstatě neexistuje, je to prostě naše Atlantida

Osm čtvrtí, téměř 1 500 vzkazů, to je bilance ulič­nic­kých zdí v rámci pro­jektu „Minuta pro město“! Tří­dění vzkazů a výstupy nám dávají pěkně zabrat. Začí­náme Let­nou, kde lidé vyslali smě­rem k rad­nici cel­kem 404 vzkazů! Letná nám udě­lala opravdu radost, lidi akce bavila, barevné post-ity pozor­nost návštěv­níků záři­jo­vého fes­ti­valu Zažít město jinak i náhod­ných kolemjdou­cích. Uká­zalo se, že Pra­žané ke svému okolí nejsou neteční, jak se možná na uli­cích mnohdy zdá. Vět­šina vzka­zů­nejenže měla hlavu a patu, ale dokonce nabí­zela velmi zají­mavé nápady, jak­ži­vot na Letné posu­nout k lep­šímu. Výstupy jsme pro­brali s míst­ními sdru­že­ními a teď putují smě­rem k rad­nici Prahy 7. A volně k dis­po­zici jsou hlavně vám všem, nevá­hejte se proto vyjádřit!

Leten­ští si pochva­lují hlavně místní atmo­sféru, ide­ální polohu vůči centru města, dobrou občan­skou vyba­ve­nost s řadou krámků a hospů­dek a v nepo­slední řadě zelené plo­chy jako jsou Leten­ské sady nebo Stro­movka. Snad nej­více ze všech sle­do­va­ných čtvrtí to byla Letná, kde si lidé stě­žo­vali na nepo­řá­dek na uli­cích – výkaly od psů (a bohu­žel nejen od nich), špína a smrad trápí místní více než coko­liv jiného.

Řada lidí také pouka­zo­vala na silný pro­voz pře­de­vším v oblasti Veletržní ulice a Leten­ského náměstí a nega­tivně se místní také vyja­d­řo­vali k plá­no­vané stavbě nákupně-administrativního cen­tra Gale­rie Stro­movka. Rádi by viděli přís­nější postihy nepo­řád­ných a nezod­po­věd­ných pej­s­kařů a také více sáčků na exkre­menty v uli­cích. Bio Oko a pro­stor před ním je mno­hými vní­mán jako srdce Letné, lidé by zde uví­tali více života, pou­liční kul­tury a cel­kové zatrak­tiv­nění veřej­ného pro­storu před ním na úkor zapar­ko­va­ných aut. Nejen seni­oři by také při­ví­tali zkva­lit­nění pro­storů v par­cích, např. více lavi­ček k posezení.

Dále čtěte v při­lo­že­ném shr­nutí všeho důle­ži­tého (stáh­nout ana­lýzu z Letné), brzy pokra­ču­jeme další čtvrtí!