Uličnická zeď v DOX

Gale­rie DOX si při­pra­vila na letošní pod­zim výstavu nazva­nou „Kde domov můj?“ neboli různé umě­lecké pohledy na pojetí domova. Vow, kaž­do­pádně můžeme říkat, že už i „vysta­vu­jeme v Doxu“:-) Naše ulič­nická zeď tu totiž dostala docela pro­mi­nentní místo hned u šaten a návštěv­níci mohli psát své pod­něty ze života v Praze, co by rádi zlep­šili a jak. Navíc jsme u boč­ního vchodu do DOX v Osadní ulici insta­lo­vali velký pla­kát se schrán­kou, do které můžete házet pod­něty ke zlep­šení veřej­ného pro­storu na Praze 7. Spe­ci­ální pohled­nice pro Prahu 7 dosta­nete buď u pokla­den v Doxu nebo ve vybra­ných kavár­nách na sedmičce!