Plakáty na Inside Out jsou doma!

O pro­jektu Inside Out a focení por­trétů jsme psali už dříve. Domluva s týmem umělce JR klapla a my už máme více než 60 čer­no­bí­lých pla­kátů v ulič­nické garáži:-)

Postupně roz­ha­zu­jeme sítě na vhodné umís­tění. Po světě se tenhle pro­jekt občas dělal gue­rillově, rychlý výlep, hap­pe­ning a pak to někdo strh­nul, ale pozor­nost to i tak vyvo­lalo vel­kou! Podí­vejte se, jak to vypa­dalo po světě. Ale fotky se nám hodně líbí a chceme najít místo, kde by něja­kou dobu pla­káty pře­čkaly. Navíc pro­jekt spo­ju­jeme s téma­tem bez­ba­ri­é­ro­vosti v Praze a rádi bychom pla­káty smě­řo­valy do míst, která s tímto téma­tem něja­kým způ­so­bem sou­visí. Zaha­ju­jeme jed­nání s maji­te­lem reklam­ních ploch v praž­ském metru, máme pár dal­ších kon­taktů. Po vzoru celo­svě­to­vého pro­jektu Inside Out se nechceme spo­ko­jit s něja­kým zastr­če­ným kou­tem, ale rádi bychom to umís­tili na hodně expo­no­vané místo v Praze. Máme něko­lik tipů, ale budeme rádi za další! Víte o něja­kém zají­ma­vém místě? Důle­žitá je veli­kost plo­chy, pla­káty jsou velké 1,3x0,9m a je jich více než 60, to chce něco pořád­ného! Držte nám palce! Na jaře bychom s tím rádi šli ven a vysklad­nili naši garáž:-)

První ochutnávka z našich plakátů