Uličnická zeď v DOX

Gale­rie DOX si při­pra­vila na letošní pod­zim výstavu nazva­nou „Kde domov můj?“ neboli různé umě­lecké pohledy na pojetí domova. Vow, kaž­do­pádně můžeme říkat, že už i „vysta­vu­jeme v Doxu“:-) Naše ulič­nická zeď tu totiž dostala docela pro­mi­nentní místo hned u šaten a návštěv­níci mohli psát své pod­něty ze života v Praze, co by rádi zlep­šili a jak. Navíc jsme u boč­ního vchodu do DOX v Osadní ulici insta­lo­vali velký pla­kát se schrán­kou, do které můžete házet pod­něty ke zlep­šení veřej­ného pro­storu na Praze 7. Spe­ci­ální pohled­nice pro Prahu 7 dosta­nete buď u pokla­den v Doxu nebo ve vybra­ných kavár­nách na sedmičce!

 

Letná je pojem a legenda. I když v podstatě neexistuje, je to prostě naše Atlantida

Osm čtvrtí, téměř 1 500 vzkazů, to je bilance ulič­nic­kých zdí v rámci pro­jektu „Minuta pro město“! Tří­dění vzkazů a výstupy nám dávají pěkně zabrat. Začí­náme Let­nou, kde lidé vyslali smě­rem k rad­nici cel­kem 404 vzkazů! Letná nám udě­lala opravdu radost, lidi akce bavila, barevné post-ity pozor­nost návštěv­níků záři­jo­vého fes­ti­valu Zažít město jinak i náhod­ných kolemjdou­cích. Uká­zalo se, že Pra­žané ke svému okolí nejsou neteční, jak se možná na uli­cích mnohdy zdá. Vět­šina vzka­zů­nejenže měla hlavu a patu, ale dokonce nabí­zela velmi zají­mavé nápady, jak­ži­vot na Letné posu­nout k lep­šímu. Výstupy jsme pro­brali s míst­ními sdru­že­ními a teď putují smě­rem k rad­nici Prahy 7. A volně k dis­po­zici jsou hlavně vám všem, nevá­hejte se proto vyjádřit!

Leten­ští si pochva­lují hlavně místní atmo­sféru, ide­ální polohu vůči centru města, dobrou občan­skou vyba­ve­nost s řadou krámků a hospů­dek a v nepo­slední řadě zelené plo­chy jako jsou Leten­ské sady nebo Stro­movka. Snad nej­více ze všech sle­do­va­ných čtvrtí to byla Letná, kde si lidé stě­žo­vali na nepo­řá­dek na uli­cích – výkaly od psů (a bohu­žel nejen od nich), špína a smrad trápí místní více než coko­liv jiného.

Řada lidí také pouka­zo­vala na silný pro­voz pře­de­vším v oblasti Veletržní ulice a Leten­ského náměstí a nega­tivně se místní také vyja­d­řo­vali k plá­no­vané stavbě nákupně-administrativního cen­tra Gale­rie Stro­movka. Rádi by viděli přís­nější postihy nepo­řád­ných a nezod­po­věd­ných pej­s­kařů a také více sáčků na exkre­menty v uli­cích. Bio Oko a pro­stor před ním je mno­hými vní­mán jako srdce Letné, lidé by zde uví­tali více života, pou­liční kul­tury a cel­kové zatrak­tiv­nění veřej­ného pro­storu před ním na úkor zapar­ko­va­ných aut. Nejen seni­oři by také při­ví­tali zkva­lit­nění pro­storů v par­cích, např. více lavi­ček k posezení.

Dále čtěte v při­lo­že­ném shr­nutí všeho důle­ži­tého (stáh­nout ana­lýzu z Letné), brzy pokra­ču­jeme další čtvrtí!