Smetanovo nábřeží bez aut nebo s auty?

Po pět záři­jo­vých a říj­no­vých sobot zůstalo pro auta uza­vřené Sme­ta­novo nábřeží mezi Národ­ním diva­dlem a Kar­lo­vým mos­tem. Místo, které by si zaslou­žilo být při­ro­ze­ným měst­ským kor­zem spo­lečně s při­leh­lými náplav­kami a his­to­ric­kým cen­t­rem hlav­ního města. Praha konečně vyzkou­šela, co by to zna­me­nalo v praxi, pokud by po Sme­ta­nově nábřeží pře­stala jez­dit auta. Vyvo­lalo to i cel­kem živé medi­ální dis­kuse, vystu­po­vali pří­z­nivci i odpůrci, což bylo také úče­lem téhle akce.

Ulič­ník u toho nemohl chy­bět a poskytli jsme orga­ni­zá­to­rům naše ulič­nické zdi s post-ity, aby se lidi vyja­d­řo­vali k tomu, zda se jim víc líbí „Sme­taňák“ bez aut nebo s auty, popř. jaký kon­krétní nápad mají ke zlep­šení tohoto uni­kát­ního pro­storu. Z hle­diska vizu­ál­ního jsme poří­dili celou řadu pěk­ných fotek s ulič­nic­kou zdí na různé způ­soby, podí­vejte se na náš Face­book. Ale hlavně nás zají­malo, jak se k tomu postaví Pra­žané. Sesbí­rali jsme cel­kově stovky pod­nětů, z toho zhruba 300 sku­tečně rele­vant­ních vyjá­d­ření a pře­dá­váme je Útvaru roz­voje hl.m. Prahy, který tuto akci v rámci své kam­paně „Ladíme Prahu“ zastře­šo­val. Let­mým pohle­dem pře­va­žo­valy spíše ty hlasy, které volaly po ome­zení auto­mo­bi­lové dopravy na nábřeží a ote­vření pěší zóny spo­jené s tram­va­jo­vou dopra­vou. Ale obje­vila se i celá řada nega­tiv­ních pod­nětů a lidé pou­ka­zo­vali pře­de­vším na zacpání Malé Strany na druhé straně Vltavy, kam by se veš­kerá odklo­něná doprava pře­stě­ho­vala. Samo­zřejmě to celé sou­visí s neko­neč­ným čeká­ním na obchvat Prahy, tím by se celé roz­ho­do­vání dostalo úplně do jiného světla.

Tak uvi­díme, zatím to na cel­kové uza­vření moc nevi­díme, možná zase na nějaké ad hoc akci jako byla tato, ale hlavně bychom rádi vyzvali poli­tiky, aby tohle téma nepre­zen­to­vali jako poli­tický nebo dokonce ide­o­lo­gický střet. Praze podobné pro­story zou­fale chy­bějí, není cílem mít ghetta pro turisty v samot­ném cen­tru, ale nao­pak hle­dat způ­soby, jak do cen­tra dostat i samotné oby­va­tele města, jak město udě­lat při­taž­li­vější a atrak­tiv­nější pro jeho oby­va­tele i návštěv­níky. Asi se to nepo­vede tím, že se náhle ze dne na den nábřeží pro auta uza­vře a že zde místo toho bude domi­no­vat nabídka vše­mož­ných bio­pro­duktů jako v tomto pří­padě, ale hor­liví kri­tici by měli ale­spoň uznat, jak najed­nou z cen­tra ale­spoň na jeden den z týdne zmi­zely zaka­bo­něné obli­čeje kolemjdou­cích. Debata by měla dále pokra­čo­vat a je třeba dát také palec nahoru městu, že se o ni v tomto pří­padě ale­spoň pokusilo.

 

Uličnické zdi v Kobylisích a na Malé Straně

Po roce jsme opět sbí­rali pod­něty od lidí na fes­ti­valu Zažit město jinak v praž­ských čtvr­tích. Kla­sický kon­cept ulič­nic­kých zdí jsme letos oprášili v těch čtvr­tích, kde jsme loni nebyli – v Koby­li­sích a na Malé Straně.  Opět jsme se lidí ptali na kla­sické otázky, co jim líbí nebo co je nao­pak štve v jejich čtvrti a také jaký kon­krétní nápad mají pro zlep­šení života na daném místě.

Koby­lisy byly pro vět­šinu z nás vel­kou nezná­mou, moc se tu nevy­sky­tu­jeme, ale pro­stor na Koby­liském náměstí byl bez­vadný s boha­tým pro­gra­mem okolo. Zeď jsme večer odvá­želi zase úplně obsy­pa­nou vzkazy a pře­dali je míst­ním orga­ni­zá­to­rům.  Dozvě­děli jsme se tak napří­klad, že lidem vadí bari­é­ro­vost u sta­nice metra Koby­lisy, že by oce­nili lepší údržbu chod­níků ve své čtvrti, že par­ko­vání je tady docela velký pro­blém (ostatně kde v Praze není…) a že by na uli­cích oce­nili také popel­nice na bio­od­pad. Pře­de­vším se nám líbily kon­krétní nápady na oži­vení nevy­u­ži­tého Koby­liského náměstí, které by se mohlo stát pul­zu­jí­cím cen­t­rem Koby­lis a jsme zvě­davi, jestli se někdo chopí výzvy k bri­gádě na odklí­zení odpadků v zane­řá­dě­ném Čimic­kém háji. No a taky jsme si vzali k srdci pod­nět jed­noho pana Rosy, kte­rému vadí, že 6 let chybí prkna u lavi­ček na zastávce auto­busu u metra. Sle­dujte Ulič­níka a než při­jde jaro, zku­síme místní rad­nici tro­chu pošťouchnout:-)

Na Malé Straně to byla spíše komorní akce na Malostran­ském náměstí v srdci Prahy. Je neu­vě­ři­telné, že tohle úžasné místo, které nám závidí celý svět, je zapl­něno par­ko­viš­těm, které tady sku­tečně nemá co pohle­dá­vat. Na ulič­nické zdi se to zcela jasně pro­mítlo. Snad se jed­nou dočkáme tro­chu jiného vze­zření Malostran­ského náměstí!