Pokec s policajty v Libni, v Karlíně a na Vinohradech

Na sou­sed­ské pou­liční slav­nosti Zažít město jinak jsme letos zku­sili spo­lu­práci s kolegy z Ote­vřené spo­leč­nosti.  A bylo to bezva! Ote­vřená spo­leč­nost mapuje kri­mi­na­litu po celé repub­lice a naše ulič­nické zdi mohly také tro­chu při­spět svým dílem. Podí­vejte se na jejich pro­jekt Mapa kri­mi­na­lity.

Fes­ti­va­lové zóny v Kar­líně, v Libni a na Vino­hra­dech patří už ke stá­li­cím, ale řada návštěv­níků si mohla možná poprvé mezi čtyřma očima jen tak popo­ví­dat s poli­cis­tou, který se stará o bez­peč­nost v jejich čtvrti. Tedy pokud se s nimi nese­tkali už při nějaké nepří­jem­nější pří­le­ži­tosti:-( Kdo si nechtěl popo­ví­dat, mohl na ulič­nic­kou zeď napsat kon­krétní pod­nět k bez­peč­nostní situ­aci a práci poli­cie v dané čtvrti. Bylo fajn, že celou akci hod­no­tili jako pří­nos neje­nom místní oby­va­telé, kteří zjis­tili, že tihle poli­cisté jsou chla­píci na svém místě, ale i sami poli­cisté byli rádi, že si s lidmi mohli nefor­málně popo­ví­dat. Vyprá­věli nám o svých „kon­zul­tač­ních hodi­nách“ na slu­žebně, ale tam si asi vět­šina z nás dob­ro­volně popo­ví­dat nepřijde:-)

O výstu­pech z celé akce se můžete dočíst na webu Ote­vřené spo­leč­nosti.

 

 

 

 

 

 

 

Libeň máme rádi takovou, jaká je, ale…

Libeň jsme si doteď spo­jo­vali s Hra­ba­lem a Nemoc­nicí Na Bulovce, ale po sobotě 22. září 2012 už víme, že se Libeň dá zažít i jinak!Organizátoři ze sdru­žení 8jinak při­pra­vili na Els­ni­cově náměstí a v při­lehlém okolí bohatý pro­gram a mrzelo nás, že jsme kvůli pochůzkám po ostat­ních měst­ských čás­tech pro­meš­kali napří­klad jízdu na lodičce po Rokytce, tak snad příště! Zato jsme nezmeš­kali kon­cert neor­to­doxní kapely Čaj na ex:-) Kdyžtak mrk­něte na video z celého dne: http://www.8jinak.cz/content/video-ze-zazit-liben–jinak Ulič­nická zeď byla i zde na očích a večer jsme ji odvá­želi zcela obsy­pa­nou pod­něty míst­ních, napo­čí­tali jsme úcty­hod­ných 177 vzkazů! V Libni jsme ze všech částí Prahy nalezli nejmenší pro­cento nere­le­vant­ních vzkazů, takže usu­zu­jeme, že libeňští patří mezi nej­za­pá­le­nější a nej­od­hod­la­nější aktivní občany v Praze, kteří se o svoji čtvrť a její roz­voj sku­tečně zajímají.
Líbí se jim místní atmo­sféra a jsou hrdi na své hra­ba­lov­ské tra­dice spjaté pře­de­vším s jeho byd­liš­těm v ulici Na Hrázi. Řada lidí by si však dovedla před­sta­vit ještě repre­zen­ta­tiv­nější a udr­žo­va­nější okolí známé Hra­ba­lovy zdi. Zele­ným srd­cem Libně je pro místní pře­de­vším Rokytka a její okolí, i zde však vidí další mož­nosti, jak tato místa uči­nit atrak­tiv­něj­šími pro trá­vení vol­ného času. Stejně jako v jiných čtvr­tích i Libe­ňáci by si přáli více zají­ma­vých akcí v uli­cích svojí čtvrti, které by naru­šily měst­skou ano­ny­mitu. Ide­ál­ními pro­story pro to může být Els­ni­covo náměstí nebo náměstí Dr. Vác­lava Holého.
Celá řada nega­tiv­ních podnětů se týkala nespo­ko­je­nosti s chát­ra­jící budo­vou pro­slu­lého Auto­matu Svět, dal­šího z atri­butů hra­ba­lov­ské Libně. Mezi nega­tiv­ními pod­něty se obje­vo­valy dále stíž­nosti na množ­ství bez­do­movců a nar­ko­manů ve veřej­ných pro­sto­rech, nechy­běly ani psí výkaly nebo herny a non­stopy. Mno­hým se také nelíbí kon­tro­verzní pro­jekt nové rad­nice Prahy 8. Tu budeme zcela jistě infor­mo­vat pře­de­vším o celé řadě kon­struk­tiv­ních pod­nětů, které jsme zde nasbí­rali, za všechny ale­spoň pár nápadů na oži­vení Libně: zpří­stup­nění a rekul­ti­vace levého břehu Rokytky pro veřej­nost, chy­bě­jící WC na dět­ských hřiš­tích, nápady na oži­vení náměstí Dr. Vác­lava Holého nebo ideje ke zlep­šení dopravní situ­ace kolem Els­ni­cova náměstí.

Dále čtěte v při­lo­že­ném shr­nutí všeho důle­ži­tého (stáh­nout ana­lýzu ze Libně), brzy pokra­ču­jeme další čtvrtí!