O domově. O kreativitě ve veřejném prostoru. V bačkorách.

V pátek 29. lis­to­padu jsme spolu s kolegy z ini­ci­a­tivy Sou­seďme se dali dohro­mady šest inspi­ra­tiv­ních pro­jektů, které z vlastní ini­ci­a­tivy mění svoje okolí k lep­šímu. A byli jsme rádi, že i v sych­ra­vém lis­to­pa­do­vém pod­ve­čeru si do pro­stor Era světa na Jung­man­nově náměstí našlo cestu více než 50 lidí. Děku­jeme Era světu za pro­story, Mama Cof­fee za spon­zor­skou cenu v podobě kávové degustace pro maji­tele nej­lep­ších bač­kor večera a také orga­ni­zaci Jako doma, která se nám sta­rala o catering.

Na Smí­chově pře­tvá­řejí vybyd­le­nou nádražní budovu ve spor­tovní cen­t­rum pro širo­kou veřej­nost, v Troji vyu­ží­vají pro­story staré zahrád­kář­ské kolo­nie ke spo­leč­nému zahrad­ni­čení. Ve Straš­ni­cích zve­le­bují vni­t­rob­loky, vytvá­řejí v nich místa pro sou­sed­ská setká­vání nebo v nich třeba jen zasadí bylinky místo ple­vele. A jinde zase vymys­leli, jak se kre­a­tivně vypo­řá­dat s ošk­li­vými plas­to­vými PET lahvemi.

Celou akci jsme pořá­dali ve spo­lu­práci s Cen­t­rem sou­čas­ného umění Dox a autoři pro­jektů tak na začá­tek dostali stej­nou otázku, co pro ně vlastně zna­mená pojem „domov“. Chtěli jsme dát pro­stor pře­de­vším těm, pro které domov nekončí u prahu jejich domác­nosti, ale nevá­hají pro své okolí pro­po­tit nejedno tričko. A proč se celá akce jme­no­vala „Bač­kory s sebou“ a u vchodu se návštěv­níci pře­zou­vali? Cizinci často nechá­pou, proč se u nás mají pře­zou­vat. Při­tom právě pře­zutí do vlast­ních bač­kor zna­mená, že se někde cítíme bez­pečně a máme toto místo rádi.

V bač­ko­rách tedy o svém „domově“ hovo­řily násle­du­jící projekty:

I Spy – měst­ské hry ve veřej­ném pro­storu
Rad­lická 125 – spor­tovní cen­t­rum vzni­ka­jící ze zane­dba­ného objektu
Země­loďka – komu­nitní cen­t­rum sta­věné z odpadu
Děsír – Děti síd­lištní recese a ReKola – bike-sharingový pro­jekt
Komu­nitní zahrada Kuchyňka – komu­nitní zahrad­ni­čení v praxi
Útulné Straš­nice – zlep­šo­vání veřej­ných pro­stor ve čtvrti Strašnice

Na videa z celé akce se podí­vejte na našem You­Tube kanálu.

 

Dejte se do řeči o zahradničení ve Františkánské zahradě nebo o architektuře na Letné

V rámci pro­jektu „Dejte se do řeči!“ chceme vyzkou­šet různé malé debatní kroužky na mís­tech, kde byste to běžně neče­kali. Jeden z nich jsme se roz­hodli uspo­řá­dat v rámci Zažít město jinak ve Fran­tiš­kán­ské zahradě. Nava­řili jsme čaj, při­nesli židle a posa­dili se ke stolku u altánu upro­střed zahrady. A pře­de­vším jsme pozvali Hanku Vac­ko­vou, která zakládá komu­nitní zahradu Kuchyňka v praž­ské Tróji, aby se o své zku­še­nosti podě­lila s náhod­nými kolemjdoucími.

Nako­nec jsme židle obsa­dili a více než hodinu se u stolu stří­dali lidé, kteří zrovna zahra­dou pro­chá­zeli, dali si s námi čaj, popo­ví­dali si s Han­kou a s ostat­ními o zahrad­ni­čení nebo o něčem úplně jiném a třeba se i zapo­slou­chali do úcty­hod­ných výkonů spon­tán­ních pia­nistů opo­dál. Hanka se kromě komu­nit­ního zahrad­ni­čení věno­vala také gue­rilla knit­tingu a vyprá­věla nám, proč je pro ni zahrad­ni­čení skvělý relax a jaké mají v Tróji plány do budoucna. Hance děku­jeme a budeme se těšit na další pří­le­ži­tosti, kdy si o tom popo­ví­dat ještě blíže!

Na Letné v tra­diční fes­ti­va­lové zóně před Bio Oko jsme se domlu­vili s Archi­pem, který pro­vá­děl na ulici osvětu o archi­tek­tuře a designu. V tom jsme jim moc nepo­mohli, ale aspoň jsme jim samo­lep­kami ozna­čili místa pro konverzaci:-)

Posezeníčko s architektem