Plakáty na Inside Out jsou doma!

O pro­jektu Inside Out a focení por­trétů jsme psali už dříve. Domluva s týmem umělce JR klapla a my už máme více než 60 čer­no­bí­lých pla­kátů v ulič­nické garáži:-)

Postupně roz­ha­zu­jeme sítě na vhodné umís­tění. Po světě se tenhle pro­jekt občas dělal gue­rillově, rychlý výlep, hap­pe­ning a pak to někdo strh­nul, ale pozor­nost to i tak vyvo­lalo vel­kou! Podí­vejte se, jak to vypa­dalo po světě. Ale fotky se nám hodně líbí a chceme najít místo, kde by něja­kou dobu pla­káty pře­čkaly. Navíc pro­jekt spo­ju­jeme s téma­tem bez­ba­ri­é­ro­vosti v Praze a rádi bychom pla­káty smě­řo­valy do míst, která s tímto téma­tem něja­kým způ­so­bem sou­visí. Zaha­ju­jeme jed­nání s maji­te­lem reklam­ních ploch v praž­ském metru, máme pár dal­ších kon­taktů. Po vzoru celo­svě­to­vého pro­jektu Inside Out se nechceme spo­ko­jit s něja­kým zastr­če­ným kou­tem, ale rádi bychom to umís­tili na hodně expo­no­vané místo v Praze. Máme něko­lik tipů, ale budeme rádi za další! Víte o něja­kém zají­ma­vém místě? Důle­žitá je veli­kost plo­chy, pla­káty jsou velké 1,3x0,9m a je jich více než 60, to chce něco pořád­ného! Držte nám palce! Na jaře bychom s tím rádi šli ven a vysklad­nili naši garáž:-)

První ochutnávka z našich plakátů

Focení Inside Out na United Islands of Prague

Když se řekne JR, tak se ulič­ní­kům nevy­baví jako první týpek z Dallasu, ale fran­couz­ský umě­lec, který při­šel s pro­jek­tem Inside Out. Nás hned zau­jal na TEDu a říkali jsme si, že by bylo fajn udě­lat něco podob­ného i v Praze. Vel­ko­for­má­tové čer­no­bílé por­tréty insta­lo­val ve více než 100 zemích světa, blíže na strán­kách pro­jektu . Po světě fotky mají nějaký tema­tický pod­text, ale ani ho mít nemusí, zkrátka jsou tako­vým ozvlášt­ně­ním a zlid­ště­ním při den­ním pohybu po uli­cích, často na těch nej­ex­po­no­va­něj­ších mís­tech  - v New Yorku, v Tel Avivu a nebo na dru­hou stranu na Sever­ním pólu.

Napadlo nás, že bychom Inside Out v Praze mohli pro­po­jit s téma­tem bez­ba­ri­é­ro­vosti a oslo­vili jsme v téhle věci občan­ské sdru­žení Asi­s­tence, které se tímto téma­tem dlou­ho­době zabývá. Chtěli jsme do pro­jektu zís­kat lidi s han­di­ca­pem i bez han­di­capu a pou­ká­zat na to, že každý má při cestě po městě stejná práva a bylo by fajn, aby Praha tro­chu zrych­lila tempo s bez­ba­ri­é­ro­vými úpra­vami. Ty totiž nepo­má­hají jenom lidem na vozíku, ale každý den na podobné pro­blémy nará­žejí maminky s kočár­kem a stačí, když někdy jedete po Praze s kufrem… Inside Out sám o sobě pro­blém nevy­řeší, ale málo se o téhle věci ve spo­leč­nosti mluví.

Na focení jsme se vydali na fes­ti­val Uni­ted Islands of Pra­gue, který se letos kvůli povod­ním mimo­řádně konal na Ladronce. Bylo super počasí a my jsme potře­bo­vali sehnat „pořádný ksichty“! Na fes­ti­valu byla super atmo­sféra a to se pro­je­vilo i na pří­stupu lidí, kteří se nám ochotně nechali zvěč­nit. Nako­nec jsme nafo­tili víc než 50 fotek a jsme z nich nad­šení! Schválně jestli poznáte, kdo nějaký fyzický han­di­cap má a kdo ne! Velký dík patří foto­gra­fovi Ondrovi za parádní fotky!