Uličnické zdi v Kobylisích a na Malé Straně

Po roce jsme opět sbí­rali pod­něty od lidí na fes­ti­valu Zažit město jinak v praž­ských čtvr­tích. Kla­sický kon­cept ulič­nic­kých zdí jsme letos oprášili v těch čtvr­tích, kde jsme loni nebyli – v Koby­li­sích a na Malé Straně.  Opět jsme se lidí ptali na kla­sické otázky, co jim líbí nebo co je nao­pak štve v jejich čtvrti a také jaký kon­krétní nápad mají pro zlep­šení života na daném místě.

Koby­lisy byly pro vět­šinu z nás vel­kou nezná­mou, moc se tu nevy­sky­tu­jeme, ale pro­stor na Koby­liském náměstí byl bez­vadný s boha­tým pro­gra­mem okolo. Zeď jsme večer odvá­želi zase úplně obsy­pa­nou vzkazy a pře­dali je míst­ním orga­ni­zá­to­rům.  Dozvě­děli jsme se tak napří­klad, že lidem vadí bari­é­ro­vost u sta­nice metra Koby­lisy, že by oce­nili lepší údržbu chod­níků ve své čtvrti, že par­ko­vání je tady docela velký pro­blém (ostatně kde v Praze není…) a že by na uli­cích oce­nili také popel­nice na bio­od­pad. Pře­de­vším se nám líbily kon­krétní nápady na oži­vení nevy­u­ži­tého Koby­liského náměstí, které by se mohlo stát pul­zu­jí­cím cen­t­rem Koby­lis a jsme zvě­davi, jestli se někdo chopí výzvy k bri­gádě na odklí­zení odpadků v zane­řá­dě­ném Čimic­kém háji. No a taky jsme si vzali k srdci pod­nět jed­noho pana Rosy, kte­rému vadí, že 6 let chybí prkna u lavi­ček na zastávce auto­busu u metra. Sle­dujte Ulič­níka a než při­jde jaro, zku­síme místní rad­nici tro­chu pošťouchnout:-)

Na Malé Straně to byla spíše komorní akce na Malostran­ském náměstí v srdci Prahy. Je neu­vě­ři­telné, že tohle úžasné místo, které nám závidí celý svět, je zapl­něno par­ko­viš­těm, které tady sku­tečně nemá co pohle­dá­vat. Na ulič­nické zdi se to zcela jasně pro­mítlo. Snad se jed­nou dočkáme tro­chu jiného vze­zření Malostran­ského náměstí!

 

Dejte se do řeči o zahradničení ve Františkánské zahradě nebo o architektuře na Letné

V rámci pro­jektu „Dejte se do řeči!“ chceme vyzkou­šet různé malé debatní kroužky na mís­tech, kde byste to běžně neče­kali. Jeden z nich jsme se roz­hodli uspo­řá­dat v rámci Zažít město jinak ve Fran­tiš­kán­ské zahradě. Nava­řili jsme čaj, při­nesli židle a posa­dili se ke stolku u altánu upro­střed zahrady. A pře­de­vším jsme pozvali Hanku Vac­ko­vou, která zakládá komu­nitní zahradu Kuchyňka v praž­ské Tróji, aby se o své zku­še­nosti podě­lila s náhod­nými kolemjdoucími.

Nako­nec jsme židle obsa­dili a více než hodinu se u stolu stří­dali lidé, kteří zrovna zahra­dou pro­chá­zeli, dali si s námi čaj, popo­ví­dali si s Han­kou a s ostat­ními o zahrad­ni­čení nebo o něčem úplně jiném a třeba se i zapo­slou­chali do úcty­hod­ných výkonů spon­tán­ních pia­nistů opo­dál. Hanka se kromě komu­nit­ního zahrad­ni­čení věno­vala také gue­rilla knit­tingu a vyprá­věla nám, proč je pro ni zahrad­ni­čení skvělý relax a jaké mají v Tróji plány do budoucna. Hance děku­jeme a budeme se těšit na další pří­le­ži­tosti, kdy si o tom popo­ví­dat ještě blíže!

Na Letné v tra­diční fes­ti­va­lové zóně před Bio Oko jsme se domlu­vili s Archi­pem, který pro­vá­děl na ulici osvětu o archi­tek­tuře a designu. V tom jsme jim moc nepo­mohli, ale aspoň jsme jim samo­lep­kami ozna­čili místa pro konverzaci:-)

Posezeníčko s architektem

 

Uličníci se chystají na Zažít město jinak

Zajímá vás, jak je bez­pečno ve vašem okolí? A kdo se vlastně o vaši bez­peč­nost stará? Přijďte se na to zeptat svého poli­cisty do vaší čtvrti! Ulič­ník chystá spo­lečně se sdru­že­ním Ote­vřená spo­leč­nost v rámci pro­jektu „Dejte se do řeči!“ debaty na ulici v Kar­líně u Divo­kých matek (16:00 — 17:00), v Libni (16:00 — 17:00), na Vino­hra­dech v Ame­rické (16:00 — 17:00) a na Výsta­višti (15:00 — 16:00). Poznáte nás podle ulič­nické zdi, kte­rou už znáte z loň­ska, ten­to­krát se na ní budete moci vyjá­d­řit k bez­peč­nosti ve vašem okolí. A záro­veň se sezná­mit s míst­ním poli­cis­tou a pro­ho­dit s ním „jen tak“ pár slov a dát mu třeba pod­něty k tomu, kde se zrovna necí­títe ve své kůži. Více se k tomuto pro­jektu dozvíte na strán­kách neziskové orga­ni­zace Ote­vřená spo­leč­nost.
Dejte se do řeči

 

 

Ulič­níci budou se svými pose­ze­ními na kon­krétní téma a „mlu­ví­cími lavič­kami“ i v dal­ších čtvr­tích… Ve Fran­tiš­kán­ské zahradě v zóně 9 zahrad s vámi bude Hanka Vac­ková mlu­vit o gue­rilla gar­de­ningu (15:00 — 16:00), na Letné u Bio Oko se zase na všechno, co vás zajímá o archi­tek­tuře, můžete z očí do očí zeptat archi­tektů z ARCHIPu.

No a neza­po­mí­náme ani na kon­cept ulič­nic­kých zdí, kde jste loni psali stovky pod­nětů ke zlep­šení situ­ace ve vaší čtvrti, které jsme pře­dali pří­sluš­ným sta­ros­tům! Ten­to­krát se s námi přijďte podě­lit o vaše názory na Malostran­ské náměstí a do Kobylis.

Žijeme pro město!

Žijeme ve městě, které máme rádi. Není nám lhos­tejné, jak město vypadá a jak se v něm bydlí. Chceme, aby město tvo­řilo živou komu­nitu, ve které se lidé setká­vají. Pře­mýš­líme o tom, jak bychom mohli naše okolí vylep­šit a zpříjemnit.Máte vlastní nápady pro město? Chcete se zapo­jit do akti­vit na vylep­šení života v místě, ve kte­rém žijete? Hle­dáte dob­ro­vol­níky, kteří by vám pomohli s vašimi pro­jekty? Přijďte na setkání s těmi, kteří už šli se svou kůží na trh. Můžete si poslech­nout jejich zku­še­nosti, nebo se inspi­ro­vat k vlast­ním akti­vi­tám v místě, kde žijete. A taky se tam můžete setkat s ulič­níky! :-)
Naši řeč­níci budou na setkání sdí­let své zku­še­nosti, úspě­chy a nezdary. Pro­střed­nic­tvím krát­kých videí před­staví myš­lenky, které je inspi­ro­valy pro vlastní práci.

Voj­těch Němec & Mar­tin Pet­řík (Žijeme tady)
Libor Engel­tha­ler (Útulné Straš­nice)
Alice Rez­ková (ulicnik.cz)

Příhlá­sit se můžete na našem Face­booku.
Žijeme pro město

 

Focení Inside Out na United Islands of Prague

Když se řekne JR, tak se ulič­ní­kům nevy­baví jako první týpek z Dallasu, ale fran­couz­ský umě­lec, který při­šel s pro­jek­tem Inside Out. Nás hned zau­jal na TEDu a říkali jsme si, že by bylo fajn udě­lat něco podob­ného i v Praze. Vel­ko­for­má­tové čer­no­bílé por­tréty insta­lo­val ve více než 100 zemích světa, blíže na strán­kách pro­jektu . Po světě fotky mají nějaký tema­tický pod­text, ale ani ho mít nemusí, zkrátka jsou tako­vým ozvlášt­ně­ním a zlid­ště­ním při den­ním pohybu po uli­cích, často na těch nej­ex­po­no­va­něj­ších mís­tech  - v New Yorku, v Tel Avivu a nebo na dru­hou stranu na Sever­ním pólu.

Napadlo nás, že bychom Inside Out v Praze mohli pro­po­jit s téma­tem bez­ba­ri­é­ro­vosti a oslo­vili jsme v téhle věci občan­ské sdru­žení Asi­s­tence, které se tímto téma­tem dlou­ho­době zabývá. Chtěli jsme do pro­jektu zís­kat lidi s han­di­ca­pem i bez han­di­capu a pou­ká­zat na to, že každý má při cestě po městě stejná práva a bylo by fajn, aby Praha tro­chu zrych­lila tempo s bez­ba­ri­é­ro­vými úpra­vami. Ty totiž nepo­má­hají jenom lidem na vozíku, ale každý den na podobné pro­blémy nará­žejí maminky s kočár­kem a stačí, když někdy jedete po Praze s kufrem… Inside Out sám o sobě pro­blém nevy­řeší, ale málo se o téhle věci ve spo­leč­nosti mluví.

Na focení jsme se vydali na fes­ti­val Uni­ted Islands of Pra­gue, který se letos kvůli povod­ním mimo­řádně konal na Ladronce. Bylo super počasí a my jsme potře­bo­vali sehnat „pořádný ksichty“! Na fes­ti­valu byla super atmo­sféra a to se pro­je­vilo i na pří­stupu lidí, kteří se nám ochotně nechali zvěč­nit. Nako­nec jsme nafo­tili víc než 50 fotek a jsme z nich nad­šení! Schválně jestli poznáte, kdo nějaký fyzický han­di­cap má a kdo ne! Velký dík patří foto­gra­fovi Ondrovi za parádní fotky!

 

Májová uličnická zeď na Letné

Bio Oko a pro­stor před ním v ulici Fran­tiška Křížka je už tra­dič­ním mís­tem v Praze pro pořá­dání růz­ných pou­lič­ních kuli­šá­ren. Ten­to­krát se zde na 1. máje usku­teč­nila akce „Fran­tiš­kovy lásky“ a my jsme se nabídli, že zku­síme vyu­žít naši ulič­nic­kou zeď taky na nějaké nevážné téma. Naše spe­ci­álně vyzdo­bená ulič­nická zeď se tak zapl­nila milost­nými vzkazy, a že vás to bavilo, můžete vidět i na našem Face­booku, kam jsme dali více fotek z téhle akce.

 

 

 

 

 

 

Chtěli bychom zkultivovaný Kulaťák pro lidi, vždyť i čekárna může být fajn místo, a z Dejvické pěší zónu!

V Mařá­kově ulici v Dej­vi­cích to vypa­dalo s celým fes­ti­va­lem Zažít město jinak a ulič­nic­kou zdí kvůli zábo­rům nej­prve bledě. Naštěstí ale vše pro­běhlo, jinak bychom při­šli o 264 vzkazů! Více jsme jich nasbí­rali jenom na Letné. Dík patří také sdru­žení Živé město a kavárně Vypá­lené koťátko, která ostatně patří k základ­nám našich ulič­nic­kých akcí už dlouho. Máme nápad: chceme víc podob­ných kavá­ren v Praze!

Máme nápad pro Prahu 6

Nápady ale měli pře­de­vším návštěv­níci fes­ti­valu v Dej­vi­cích. Podobně jako na Vino­hra­dech se také Dej­vice pre­zen­to­valy celou řadou kon­krét­ních pod­nětů. Nej­sil­něj­ším téma­tem se na roz­díl od jiných čtvrtí jevila doprava a s ní spo­jené pro­blémy. Nej­čas­těji padaly návrhy na mož­nosti zklid­nění dopravy na Praze 6 a s ním spo­jené vytvo­ření pěší zóny v Dej­vické ulici. Lidé volali také po zlep­šení cyk­lis­tic­kých mož­ností (obou­směrné cyk­los­tezky, asfalt místo dlažby, sto­jany na kola), někteří si však nao­pak stě­žo­vali na neu­káz­něné cyk­listy ohro­žu­jící chodce na chod­ní­cích. Vadí nám na Praze 6Lidem leží na srdci osud hlavní kři­žo­vatky, Kulaťáku. Oce­ňují far­mář­ské trhy, rádi by zkul­ti­vo­vali celý pro­stor a okolí náměstí tak, aby bylo pří­vě­ti­vější k lidem, a obá­vají se neše­tr­ných zásahů a even­tu­ální zástavby pro­storu. Lidem se líbí poměrně roz­sáhlé množ­ství zele­ných ploch a parků na šestce a bojí se, aby nedo­chá­zelo k jejich likvi­daci, a vyzý­vají rad­nici k nále­žité údržbě těchto ploch.

Máme rádi na Praze 6

Na závěr něko­lik nápadů pro před­stavu: stromy na Dej­vické třídě, dát pro­stor ama­tér­ským uměl­cům v par­cích, pod­chod pro chodce v dolní části Evrop­ské, chod­ník místo blá­tivé stezky mezi par­ko­viš­těm a met­rem Dej­vická, občer­stvení na dět­ském hřišti na Puški­nově náměstí, nebez­pečný pře­chod před zastáv­kou busu Čín­ská, dokon­čit cyk­lo­pruh z Hrad­čan­ské na Vozovnu Stře­šo­vice, osvět­lit uličku z Čín­ské do M.J.Lermontovy, chy­bě­jící pře­chody z ost­růvku na zastávce tram­vaje Zelená, stromy podél kolejí na Hrad­čan­ské, zavést ulič­nic­kou zeď na měst­ský úřad napořád…

Pod­něty pře­dáme rad­nici a věříme, že některé z nápadů budeme do budoucna moci vyře­šit také na webu ulicnik.cz!

Celé shr­nutí akce v Dej­vi­cích si stáh­něte zde:
stáh­nout ana­lýzu z Prahy 6

Uličník mění tvář

Co udě­láte, když se vám ve vaší ulici něco nelíbí? Nic a je vám to naprosto jedno? Ok, taky názor, bereme, ale pro vás Ulič­ník moc zají­ma­vého nepřinese…Budete si stě­žo­vat na nekva­litní služby ve vašem městě na zastávce, v hos­podě, mezi přá­teli nebo dokonce sami na pro­blém aktivně upo­zor­níte? Při­ho­řívá. Díky, i tohle je důle­žité! Ale pořád to není nový Uličník…Co takhle jít pří­kla­dem a něco pro své okolí udě­lat? A ještě při tom poznat sou­sedy a zažít legraci spo­lečně? Říkali jste si někdy, že by bylo fajn zasa­dit pár kytek u vás v ulici? Že vni­t­rob­lok vašeho čin­žáku vypadá jak za komu­nistů? Nebo máte bezva nápad, jak své okolí vylep­šit a chcete vědět, co na to sou­sedi? A nechcete si jenom stě­žo­vat a hle­dat cesty, jak něco nejde? Hoří! Ulič­ník je ta správná adresa. Zkusme změ­nit veřejný prostor…společně!

Máte nápad? Vložte ho jed­no­duše na Ulič­níka během pár vte­řin. Možná se vám ozvou sou­sedi, že právě tohle jim vrtalo hla­vou, ale mys­leli, že jsou jediní, koho to trá­pilo. Jarda vezme lopatu a koupí hlínu, Radka vybere pár saze­nic a další se při­jdou podí­vat pro inspi­raci? Domluvte si sraz na Ulič­ní­kovi, pobavte se více o celém nápadu a roz­dělte si úkoly! A pak se sejděte. Mini­málně není na škodu být na vzdu­chu, něco pro­spěš­ného udě­lat a ještě se při tom potkat s podobně smýš­le­jí­cími lidmi z okolí. Postupně chys­táme i větší akce s dopro­vod­ným programem!

Začneme u malých věcí, které mohou okolí zlep­šit. Schá­zíme se také se sta­rosty a jinými před­sta­vi­teli rad­nic a insti­tucí a ti mají pro nás zatím pocho­pení. I oni budou sle­do­vat nápady, které se týkají míst, která spra­vují. A možná dáme všichni hlavy dohro­mady, jak celý nápad posu­nout a bude z toho ještě víc, než jsme původně zamýšleli…

Tak ulič­níci, brzy startujeme!

Vinohrady mám rád a je vidět každým rokem, jak vzkvétají. Akorát se mi nelíbí, že…

…že pej­s­kaři po svých maz­líč­cích neu­klízí! Kla­sický vzkaz smě­rem k rad­ni­cím, na Vino­hra­dech si ale lidé často přáli pře­de­vším účin­nější boj proti nepo­řád­ným lidem a větší akti­vitu stráž­níků v této zále­ži­tosti. Vino­hrady byly nej­cen­t­rál­něji polo­že­nou čtvrtí (když nepo­čí­táme obecně zamě­ře­nou ulič­nic­kou zeď na Vác­la­váku), která se zúčast­nila našeho pro­jektu „Minuta pro město“. Cen­t­rální čtvrtí a do jisté míry i vlaj­ko­vou lodí jsou Vino­hrady i pro fes­ti­val Zažít město jinak, pro­tože je tu vždycky nej­více návštěv­níků. Neji­nak tomu bylo i ten­to­krát. Bylo skvělé zažít sku­tečně pří­jem­nou atmo­sféru v uli­cích, která se kon­cen­t­ro­vala mezi stovky návštěv­níků fes­ti­valu kor­zu­jící Ame­ric­kou a Uru­gua­yskou ulicí. Bohatý dopro­vodný pro­gram, ote­vřené hospůdky a dobrá nálada! Lito­vali jsme snad jen pro­po­ce­ného led­ního med­věda od stánku Gre­e­n­pe­ace, který měl neleh­kou úlohu ve svém koži­chu. Na Praze 2 také fun­go­vala naše spo­lu­práce s rad­nicí, a tak nám lidé své pod­něty začali psát ještě před samot­nou akcí. Zájem lidí na Vino­hra­dech o zeď vzkazů a nápadů byl obrov­ský, nako­nec jsme tu sesbí­rali 226 vzkazů!

Co ale oby­va­tele Vino­hrad odli­šo­valo od ostat­ních, byla pře­de­vším ta sku­teč­nost, že více než polo­vina vzkazů byla v kate­go­rii „mám nápad“ a navíc plná rele­vant­ních a zají­ma­vých nápadů, jak svoji čtvrť vylep­šit. Na Vino­hra­dech lidé oce­ňo­vali místní atmo­sféru s hospůd­kami, mezi­ná­rod­ním pro­stře­dím a srd­cem čtvrti na Míráku. O zne­čiš­těných chod­ní­cích už byla řeč.. Řada lidí si také stě­žo­vala na par­ko­vací sys­tém na Praze 2, mnohdy pří­liš hor­livé zaměst­nance odta­ho­vých slu­žeb a také zby­tečně časté čiš­tění sil­nic. Při­šly také kon­krétní přání na řešení zane­dba­ných vni­t­rob­loků v Záhřeb­ské a Ame­rické ulici. Místní se velmi pochvalně vyja­d­řo­vali o fes­ti­valu Zažít město jinak a přáli by si více podob­ných akcí ve vino­hrad­ských uli­cích, pře­de­vším více pou­lič­ních trhů. Nej­více ze všech čtvrtí se právě vino­hrad­ští občané zasa­zo­vali o větší mož­nosti tří­dění odpadu, zejména by uví­tali kon­tej­nery na bioodpad.

Celé shr­nutí akce na Vino­hra­dech si stáh­něte zde:

stáh­nout ana­lýzu z Vinohrad

Karlín, to je nádherná komunita lidí, město ve městě

Jako nad­pis našeho blo­go­vého pří­spěvku vybí­ráme vždy některý ze vzkazů, které jste nám napsali na naši ulič­nic­kou zeď v rámci pro­jektu Minuta pro město. Z Kar­lína bychom podob­ných vzkazů mohli napsat hned něko­lik. V Kar­líně to zkrátka žije a kole­gům ze sdru­žení Kar­lín sobě se dlou­ho­době daří místní oby­va­tele zapo­jo­vat do svých akcí a vytvá­řet pově­domí o životě ve svém bez­pro­střed­ním okolí, které je možné svojí vlastní akti­vi­tou měnit k lep­šímu. Kar­lín­ským se daří jejich entu­zi­as­mus navíc pře­dá­vat i smě­rem k tamní rad­nici, což velmi vítáme! Pro­story v Hybe­šově ulici před kavár­nou Divoké matky se uká­zaly jako per­fektní volba, kde strá­vit pří­jemný sobotní den – kolem dokola spousty zají­ma­vých obchůdků, dobrá nálada  a nechy­běl ani kůň! Není divu, že fotky z kar­lín­ského Zažít město jinak na face­booku fes­ti­valu pat­řily k tomu nej­lep­šímu, co bylo v Praze k vidění. A my jsme rádi, že u toho nechy­běl ani náš sto­jan s barev­nými vzkazy. Napo­čí­tali jsme jich cel­kem 95 (a to nepo­čí­táme množ­ství nakres­le­ných koníků)!

Lidé tedy růz­nými způ­soby kladně hod­no­tili kar­lín­ský mik­ro­prostror, komu­nitu a místní atmo­sféru. Také pozi­tivně rea­go­vali na zave­dení zóny 30 km/h ve stís­ně­ných kar­lín­ských ulič­kách, která vedla ke zklid­nění dopravní situace.
Místní by si přáli zajít ještě dále a posu­nout se k rea­li­zaci pěší zóny v Křiží­kově ulici. Také by uví­tali reno­vaci Kar­lín­ského náměstí, které by nabídlo více mož­ností pro trá­vení vol­ného času s dětmi. Nedo­statky vidí také ve služ­bách pro občany u metra Křiží­kova, uví­tali by bez­ba­ri­é­ro­vou sta­nici a také např. kon­tej­nery na tří­děný odpad u metra. Výtky smě­rem k psím exkre­men­tům a špíně na chod­ní­cích v Kar­líně v porov­nání s ostat­ními čtvr­těmi nebyly tak silné, ale obje­vily se samo­zřejmě i zde. Řada lidí však rea­go­vala nega­tivně na některé kon­tro­verzní kroky jako bou­rání sta­rých industri­ál­ních sta­veb v Kar­líně nebo zamýš­lené pro­jekty jako AFI Kar­lín Busi­ness Cen­tre. Zají­mavé pod­něty se také týkaly spo­jení Kar­lína s Vít­ko­vem, padaly nápady jako stezka, schody nebo dokonce výtah:-)
 

Více si můžete pře­číst v při­lo­že­ném shr­nutí (stáh­nout ana­lýzu z Kar­lína), brzy pokra­ču­jeme další čtvrtí!