Karlín, to je nádherná komunita lidí, město ve městě

Jako nad­pis našeho blo­go­vého pří­spěvku vybí­ráme vždy některý ze vzkazů, které jste nám napsali na naši ulič­nic­kou zeď v rámci pro­jektu Minuta pro město. Z Kar­lína bychom podob­ných vzkazů mohli napsat hned něko­lik. V Kar­líně to zkrátka žije a kole­gům ze sdru­žení Kar­lín sobě se dlou­ho­době daří místní oby­va­tele zapo­jo­vat do svých akcí a vytvá­řet pově­domí o životě ve svém bez­pro­střed­ním okolí, které je možné svojí vlastní akti­vi­tou měnit k lep­šímu. Kar­lín­ským se daří jejich entu­zi­as­mus navíc pře­dá­vat i smě­rem k tamní rad­nici, což velmi vítáme! Pro­story v Hybe­šově ulici před kavár­nou Divoké matky se uká­zaly jako per­fektní volba, kde strá­vit pří­jemný sobotní den – kolem dokola spousty zají­ma­vých obchůdků, dobrá nálada  a nechy­běl ani kůň! Není divu, že fotky z kar­lín­ského Zažít město jinak na face­booku fes­ti­valu pat­řily k tomu nej­lep­šímu, co bylo v Praze k vidění. A my jsme rádi, že u toho nechy­běl ani náš sto­jan s barev­nými vzkazy. Napo­čí­tali jsme jich cel­kem 95 (a to nepo­čí­táme množ­ství nakres­le­ných koníků)!

Lidé tedy růz­nými způ­soby kladně hod­no­tili kar­lín­ský mik­ro­prostror, komu­nitu a místní atmo­sféru. Také pozi­tivně rea­go­vali na zave­dení zóny 30 km/h ve stís­ně­ných kar­lín­ských ulič­kách, která vedla ke zklid­nění dopravní situace.
Místní by si přáli zajít ještě dále a posu­nout se k rea­li­zaci pěší zóny v Křiží­kově ulici. Také by uví­tali reno­vaci Kar­lín­ského náměstí, které by nabídlo více mož­ností pro trá­vení vol­ného času s dětmi. Nedo­statky vidí také ve služ­bách pro občany u metra Křiží­kova, uví­tali by bez­ba­ri­é­ro­vou sta­nici a také např. kon­tej­nery na tří­děný odpad u metra. Výtky smě­rem k psím exkre­men­tům a špíně na chod­ní­cích v Kar­líně v porov­nání s ostat­ními čtvr­těmi nebyly tak silné, ale obje­vily se samo­zřejmě i zde. Řada lidí však rea­go­vala nega­tivně na některé kon­tro­verzní kroky jako bou­rání sta­rých industri­ál­ních sta­veb v Kar­líně nebo zamýš­lené pro­jekty jako AFI Kar­lín Busi­ness Cen­tre. Zají­mavé pod­něty se také týkaly spo­jení Kar­lína s Vít­ko­vem, padaly nápady jako stezka, schody nebo dokonce výtah:-)
 

Více si můžete pře­číst v při­lo­že­ném shr­nutí (stáh­nout ana­lýzu z Kar­lína), brzy pokra­ču­jeme další čtvrtí!

Libeň máme rádi takovou, jaká je, ale…

Libeň jsme si doteď spo­jo­vali s Hra­ba­lem a Nemoc­nicí Na Bulovce, ale po sobotě 22. září 2012 už víme, že se Libeň dá zažít i jinak!Organizátoři ze sdru­žení 8jinak při­pra­vili na Els­ni­cově náměstí a v při­lehlém okolí bohatý pro­gram a mrzelo nás, že jsme kvůli pochůzkám po ostat­ních měst­ských čás­tech pro­meš­kali napří­klad jízdu na lodičce po Rokytce, tak snad příště! Zato jsme nezmeš­kali kon­cert neor­to­doxní kapely Čaj na ex:-) Kdyžtak mrk­něte na video z celého dne: http://www.8jinak.cz/content/video-ze-zazit-liben–jinak Ulič­nická zeď byla i zde na očích a večer jsme ji odvá­želi zcela obsy­pa­nou pod­něty míst­ních, napo­čí­tali jsme úcty­hod­ných 177 vzkazů! V Libni jsme ze všech částí Prahy nalezli nejmenší pro­cento nere­le­vant­ních vzkazů, takže usu­zu­jeme, že libeňští patří mezi nej­za­pá­le­nější a nej­od­hod­la­nější aktivní občany v Praze, kteří se o svoji čtvrť a její roz­voj sku­tečně zajímají.
Líbí se jim místní atmo­sféra a jsou hrdi na své hra­ba­lov­ské tra­dice spjaté pře­de­vším s jeho byd­liš­těm v ulici Na Hrázi. Řada lidí by si však dovedla před­sta­vit ještě repre­zen­ta­tiv­nější a udr­žo­va­nější okolí známé Hra­ba­lovy zdi. Zele­ným srd­cem Libně je pro místní pře­de­vším Rokytka a její okolí, i zde však vidí další mož­nosti, jak tato místa uči­nit atrak­tiv­něj­šími pro trá­vení vol­ného času. Stejně jako v jiných čtvr­tích i Libe­ňáci by si přáli více zají­ma­vých akcí v uli­cích svojí čtvrti, které by naru­šily měst­skou ano­ny­mitu. Ide­ál­ními pro­story pro to může být Els­ni­covo náměstí nebo náměstí Dr. Vác­lava Holého.
Celá řada nega­tiv­ních podnětů se týkala nespo­ko­je­nosti s chát­ra­jící budo­vou pro­slu­lého Auto­matu Svět, dal­šího z atri­butů hra­ba­lov­ské Libně. Mezi nega­tiv­ními pod­něty se obje­vo­valy dále stíž­nosti na množ­ství bez­do­movců a nar­ko­manů ve veřej­ných pro­sto­rech, nechy­běly ani psí výkaly nebo herny a non­stopy. Mno­hým se také nelíbí kon­tro­verzní pro­jekt nové rad­nice Prahy 8. Tu budeme zcela jistě infor­mo­vat pře­de­vším o celé řadě kon­struk­tiv­ních pod­nětů, které jsme zde nasbí­rali, za všechny ale­spoň pár nápadů na oži­vení Libně: zpří­stup­nění a rekul­ti­vace levého břehu Rokytky pro veřej­nost, chy­bě­jící WC na dět­ských hřiš­tích, nápady na oži­vení náměstí Dr. Vác­lava Holého nebo ideje ke zlep­šení dopravní situ­ace kolem Els­ni­cova náměstí.

Dále čtěte v při­lo­že­ném shr­nutí všeho důle­ži­tého (stáh­nout ana­lýzu ze Libně), brzy pokra­ču­jeme další čtvrtí!

Letná je pojem a legenda. I když v podstatě neexistuje, je to prostě naše Atlantida

Osm čtvrtí, téměř 1 500 vzkazů, to je bilance ulič­nic­kých zdí v rámci pro­jektu „Minuta pro město“! Tří­dění vzkazů a výstupy nám dávají pěkně zabrat. Začí­náme Let­nou, kde lidé vyslali smě­rem k rad­nici cel­kem 404 vzkazů! Letná nám udě­lala opravdu radost, lidi akce bavila, barevné post-ity pozor­nost návštěv­níků záři­jo­vého fes­ti­valu Zažít město jinak i náhod­ných kolemjdou­cích. Uká­zalo se, že Pra­žané ke svému okolí nejsou neteční, jak se možná na uli­cích mnohdy zdá. Vět­šina vzka­zů­nejenže měla hlavu a patu, ale dokonce nabí­zela velmi zají­mavé nápady, jak­ži­vot na Letné posu­nout k lep­šímu. Výstupy jsme pro­brali s míst­ními sdru­že­ními a teď putují smě­rem k rad­nici Prahy 7. A volně k dis­po­zici jsou hlavně vám všem, nevá­hejte se proto vyjádřit!

Leten­ští si pochva­lují hlavně místní atmo­sféru, ide­ální polohu vůči centru města, dobrou občan­skou vyba­ve­nost s řadou krámků a hospů­dek a v nepo­slední řadě zelené plo­chy jako jsou Leten­ské sady nebo Stro­movka. Snad nej­více ze všech sle­do­va­ných čtvrtí to byla Letná, kde si lidé stě­žo­vali na nepo­řá­dek na uli­cích – výkaly od psů (a bohu­žel nejen od nich), špína a smrad trápí místní více než coko­liv jiného.

Řada lidí také pouka­zo­vala na silný pro­voz pře­de­vším v oblasti Veletržní ulice a Leten­ského náměstí a nega­tivně se místní také vyja­d­řo­vali k plá­no­vané stavbě nákupně-administrativního cen­tra Gale­rie Stro­movka. Rádi by viděli přís­nější postihy nepo­řád­ných a nezod­po­věd­ných pej­s­kařů a také více sáčků na exkre­menty v uli­cích. Bio Oko a pro­stor před ním je mno­hými vní­mán jako srdce Letné, lidé by zde uví­tali více života, pou­liční kul­tury a cel­kové zatrak­tiv­nění veřej­ného pro­storu před ním na úkor zapar­ko­va­ných aut. Nejen seni­oři by také při­ví­tali zkva­lit­nění pro­storů v par­cích, např. více lavi­ček k posezení.

Dále čtěte v při­lo­že­ném shr­nutí všeho důle­ži­tého (stáh­nout ana­lýzu z Letné), brzy pokra­ču­jeme další čtvrtí!

Akvárka v ulicích

Asi se shod­neme, že v mobilní době ztra­tily tele­fonní budky svůj původní význam. Nabízí se tedy otázka, co s nimi bude, když už je nikdo nepo­u­žívá. Se zají­ma­vou odpo­vědí při­šel umě­lec Kin­gy­obu z Ósaky. Pře­tvo­řil tele­fonní budky ve velká akvá­ria pro zlaté rybky. V Asii při­ná­šejí zlaté rybky štěstí. Možná tam také exis­tuje pohádka o zlaté rybce, která umí spl­nit tři přání. Logicky by z toho potom vyplý­valo, že čím více zla­tých rybek v uli­cích, tím více spl­ně­ných přání :-)

Více fotek z insta­lace akvá­rek v Ósace najdete na uměl­cově face­boo­kové stránce

https://www.facebook.com/kingyobu/photos_stream

První uličnická zeď je na světě!

Fes­ti­val Zažít město jinak se blíží a ani ulič­níci neza­há­lejí. Včera jsme dosta­věli první zeď a oba­lili ji papí­rem, aby se vám na ni dobře psalo a kres­lilo. První exem­plář putuje do fes­ti­va­lové zóny v Bra­níku. Jak vidíte, každá zeď bude ori­gi­nál z domácí dílny. Zatím je skla­du­jeme, kde se dá :-)

Na ulič­nic­kou zeď budete moci napsat, co máte rádi na čtvrti, ve které žijete (prima sou­sedy, velký park nebo pekař­ství s dob­rými roh­líky). Na zdi si můžete i postě­žo­vat a upo­zor­nit na vše, co vám vadí a trápí vás ve vašem okolí (roz­bitý chod­ník, chy­bě­jící pře­chod nebo plány na nové stavby, které nikdo nechce). Na ulič­nické zdi ale hlavně patří nápady jak změ­nit vaši čtvrť k lep­šímu. Takže nám pište vše, co vás napadne, ale hlavně přijďte na fes­ti­val Zažít město jinak do vaší čtvrti!

 

Rozpoutejme revoluci nápadů!

Někdy stačí minuta pře­mýš­lení o tom, jak by se dalo vylep­šit místo, ve kte­rém žijeme. Každý dobrý nápad může spus­tit velké změny. Ulič­nická zeď umož­ňuje pře­mýš­let o změ­nách nahlas. Dejme tedy hlavy dohro­mady, postavme se ke sta­rým pro­blé­mům čelem a zkusme se znovu zamys­let, jak by se věci daly dělat jinak. Začněme roz­ho­vor o našich nápa­dech s těmi, kteří mají pra­vo­moc je rea­li­zo­vat. Spo­jme se s ostat­ními a zkusme spo­lečně vytvo­řit z našeho okolí lepší místo pro život.

Napište nám, co byste chtěli ve svém okolí změ­nit! Pošlete nám své nápady na info@ulicnik.cz nebo přijďte na fes­ti­val Zažít město jinak, který pořádá ini­ci­a­tiva Auto*Mat 22. 9. 2012 po celé Praze. Během fes­ti­valu každý může psát a lepit vlastní pří­spěvky na ulič­nické zdi v zónách fes­ti­valu. Tři nej­lepší nápady z každé fes­ti­va­lové zóny vyhrají ulič­nické tričko! Po skon­čení fes­ti­valu všechny pod­něty zpra­cu­jeme a pošleme je na radnici.

 

Dostaňte se do řeči…

Všichni to známe. Je pon­dělí a prší. Spě­cháme na tram­vaj nebo auto­bus. Ráno se nám nechtělo vstá­vat a tak už máme tro­chu zpož­dění. Kdyby se nad hla­vou kaž­dého z nás mohla obje­vit komik­sová bub­linka, byly by v nich samé hromy a blesky. Tram­vaj pře­téká lidmi, kteří doma zapo­mněli dešt­ník, nebo je na zastávce oho­dilo auto vodou z kaluže. Prostě mizé­rie. Ang­li­čané tomuto stavu říkají „modré pondělí“.

Velká vět­šina z nás mívá „modré pon­dělí“ každé ráno bez ohledu na to, jestli prší nebo svítí slu­níčko. Ti, kteří strá­vili delší dobu v zahra­ničí, dokonce zís­kali pocit, že Češi jsou v doprav­ních pro­střed­cích nevlídný a neko­mu­ni­ka­tivní národ. Možná ano ve srov­nání s někte­rými zeměmi, kde se s vámi opravdu dá často někdo do řeči. Zeptá se, odkud jste, něco vám pochválí nebo spo­lečně zana­dá­váte na zka­žený svět.

Češi ale nejsou pro­gra­mově naštvaný národ s blbou nála­dou. Jen jsme nevi­děli naše maminky, jak se pouš­tějí do hovoru s cizími lidmi v doprav­ních pro­střed­cích, tak proč bychom to nyní dělali sami. Nemáme rádi povrchní žvástání a ame­rické „how are you“ je někte­rým z nás proti srsti.

V Aus­trá­lii při­šli desig­néři Yen Trinh a Ste­ven Rho­des s nápa­dem, jak tro­chu roz­prou­dit zábavu v doprav­ních pro­střed­cích. V Brisbane zavedli rezer­vo­vaná seda­dla pro ty, kteří si chtějí popo­ví­dat. Při­jde nám to jako výborný nápad. Proč se nutit do umělé kon­ver­zace, když zrovna vážně nemáme náladu. Třeba se ale někdy chceme s někým novým sezná­mit nebo si obo­ha­tit den. Právě k tomu jsou tyhle žid­ličky určené.

Seda­dla rezer­vo­vaná pro kon­ver­zaci pomá­hají vytvá­řet kul­turu inter­akce a přá­tel­ství. Všichni už jsme zvyklí na nápisy upo­zor­ňu­jící na seda­dla pro inva­lidy, seni­ory, zra­něné osoby nebo maminky s dětmi. Vedou nás k tomu, abychom neza­po­mí­nali na základní pra­vi­dla sluš­nosti. Ve vět­šině pří­padů fun­gují. Proč tedy nezku­sit stejný sys­tém se seda­dly pro pokec?

Tento pro­jekt celý tým ulicnik.cz velmi zau­jal a rádi bychom tento expe­ri­ment taky zku­sili. Je to vlastně jed­no­du­ché. Vložte na ulicnik.cz, v jakých doprav­ních pro­střed­cích, na jakých zastáv­kách nebo lavič­kách v parku byste chtěli mít seda­dla pro pokec. Pokud vás tohle bude bavit, při­pra­víme samo­lepky, díky kte­rým si budete moci sami vytisk­nout a udě­lat seda­dla pro pokec. Možná zku­síme nadchnout i pří­slušné insti­tuce. Pokec je nakaž­livý, pošlete to dál! :-)